29° / 17° Poc tapat

BASES DEL CONCURS DE BALCONS I FINESTRES PLENS DE VIDA (2021)

Per tal de commemorar la festivitat local en honor a Sant Isidre, l'Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font ha volgut organitzar un concurs consistent en l'engalonament dels balcons i les finestres dels habitatges de Gimenells.

DIUMENGE 09 MAIG 2021

1.- CONVOCATÒRIA I OBJECTE DEL CONCURS

L’Ajuntament de Gimenells en col·laboració amb el Programa de Dinamització Cívica de Gimenells i el Pla de la Font organitzen el Concurs Balcons i finestres plens de vida 2021.

L’objecte del concurs és incentivar la participació del veïnat en el guarniment dels seus balcons i/o finestres amb motiu de la celebració de la Festa Major d’Estiu, per tal de donar-li un aire més festiu. Aquest any els balcons i finestres han tingut un protagonisme especial i volem que a la nostra Festa Major d’enguany, el continuïn tenint.

2.- PARTICIPANTS

Podrà participar en el concurs qualsevol persona major d’edat propietària o arrendatària d’un habitatge amb balcó i/o finestra que reuneixi les condicions per a ser decorat sense que això suposi un perill per a la integritat dels mateixos ni de la dels vianants, i es trobi en el nucli urbà de Gimenells. La participació en aquest concurs és gratuïta. Les presents bases es faran arribar al veïnat a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament.

3.- ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS

El concurs entrarà en vigor el dia 13 de maig de 2021 i finalitzarà el 16 de maig de 2021.

4.- INSCRIPCIONS

Per poder participar s’haurà de realitzar la inscripció enviant un correu a: alcaldia@gimenells.cat, amb nom i cognoms de la persona participant, el número de telèfon i l’adreça del balcó i/o finestra. La inscripció es podrà fer des de la data de publicació i el límit d’inscripció serà el dia 13 de maig de 2021 a les 14:00 hores.

5.- DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

El concurs se celebrarà els dies 14, 15 i 16 de maig de 2021. Els balcons i/o finestres han d’estar enllestits el 14 de maig a les 12h i hauran de romandre exposats durant tota la Festa Major fins al dia 16 de maig de 2021 a les 23:59 hores de la nit. A partir d’aquest moment el jurat pot passar per veure i puntuar al llarg dels dies de la Festa Major. En acabar El dia 19 de maig de 2021 es publicarà el resultat del concurs, a través dels nostres canals de comunicació.

6.- NORMATIVA DEL CONCURS RESPECTE EL GUARNIMENT DELS BALCONS I FINESTRES

Els elements utilitzats per al guarniment de balcons i/o finestres es deixen a lliure elecció dels veïns/nes, però sempre respectant els vials, voreres i entrades als habitatges.

El guarnit no pot fer menció de productes ni de marques comercials, ni faltes de respecte.

Els balcons/finestres i façanes han de ser visibles des de la via pública.

Els elements ornamentals hauran d’estar perfectament ancorats i no han de suposar un perill per l’estructura de l’edifici ni per als vianants que circulin per les immediacions del mateix, fent-se responsable la persona titular de la inscripció de qualsevol accident originat per la caiguda d’algun element o part d’aquest a la via pública.

7.- JURAT

El jurat del concurs estarà format per tres membre d’algunes de les associacions de Gimenells, els/les quals puntuaran els balcons i finestres participants del concurs. Els/les membres del jurat no podran participar en el concurs. La decisió del Jurat serà inapel·lable, podent el mateix declarar desert el concurs.

8.- CRITERIS DE VALORACIÓ

El Jurat qualificador basarà el criteri de la seva puntuació en:

- Originalitat i creativitat de la composició.

- Harmonia del conjunt, disseny.

- Laboriositat.

- Ús de materials reutilitzats o reciclats.

- La temàtica escollida.

9.- PREMIS

Els tres premis consistiran tres cistelles elaborades per Supermercat SUMA. Les persones guanyadores podran passar a recollir el premi a l’Ajuntament a partir del dia 19 de maig.

10.- PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), els participants accepten i donen el seu consentiment perquè les dades personals, necessàries per a la inscripció, siguin incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de desenvolupar el concurs. Els concursants autoritzen a la Comissió organitzadora a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals facilitades per aquests.

11.- INTERPRETACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases. L’Ajuntament de Gimenells es reserva el dret de modificar les condicions del concurs dins del termini de participació i, fins i tot, d’anul·lar-lo sempre que es doni una causa justificada. En aquest cas, l’Ajuntament es compromet a informar del canvi de bases o de la seva anul·lació a totes les persones participants del concurs.