Esteu aquí: Inici Normatives Reglament Unions Civils
Accions del document

Reglament Unions Civils

per Ajuntament de Gimenells darrera modificació 01/09/2009 09:34

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN, REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL DE LES UNIONS CIVILS DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT

 
 

ARTICLE 1r. Règim jurídic.
 
El registre municipal d'unions civils té la naturalesa administrativa, es regeix per aquestes normes i per les que, es puguin dictar com a complementàries o de desenvolupament.


ARTICLE 2n. Adscripció orgànica.
 El registre estarà a càrrec de la Secretaria de l'Ajuntament.
 
 
ARTICLE 3r. Objecte.
 
1.- L'objecte del registre municipal d'unions civils és la inscripció de les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones siguin o no del mateix sexe.
 
2.- La inscripció al registre és voluntària.


ARTICLE 4t. Llibres de registre.
El registre es materialitzarà en un llibre principal en el qual es practicaran les inscripcions a què fan referència els articles precedents.
El llibre serà format per fulls mòbils, foliats i segellats i s'encapçalarà i acabarà amb les corresponents diligències d'obertura i tancament.
De totes les anotacions se'n guardarà còpia en suport informàtic, que estarà subjecte a les limitacions de la legislació vigent sobre la matèria.
El registre podrà disposar de quants llibres auxiliars siguin adients per al millor funcionament. (El registre tindrà també un llibre auxiliar ordenat per llinatges dels inscrits en el qual s'expressarà el nombre de les pàgines del llibre general en què existeixin anotacions que els afectin, així com les referències de l'expedient administratiu que pertoquin. Aquest llibre només tindrà caràcter informatiu i no donarà fe de cap dels actes que hi constin.)
 
 
ARTICLE 5è. Eficàcia de les inscripcions al registre.
1. L'Ajuntament garanteix que, als seus efectes, les inscripcions al registre i les certificacions que se'n facin tindran total validesa sempre que no hi hagi una altra prova en contrari.
2. L'Ajuntament no garanteix, però, que les certificacions del seu contingut tingui efectes davant els tribunals.
3. L'Ajuntament no garanteix la veracitat del contingut de les inscripcions, quan hagin estat conseqüència de manifestacions dels interessats o hagin sofert variacions no comunicades a l'Ajuntament.
 
 
ARTICLE 6è. Declaracions i actes inscrivibles
Seran objecte d'inscripció:
-   Les declaracions de constitució, modificació i extinció de les esmentades unions personals.
-   Els contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els seus membres.
-   Les declaracions que afectin de forma rellevant, la unió no matrimonials sempre que no siguin susceptibles d'inscripció o anotació en un altre instrument o registre públic i no siguin contràries a l'ordenament jurídic.
 
 
ARTICLE 7è. Requisits per a la inscripció
 
1. Per a practicar les inscripcions de constitucions de les unions civils caldrà complir els requisits
següents:

a) Presentar una sol·licitud conjunta signada pels dos membres identificats de forma clara.
b) Ésser els dos membres majors d'edat o emancipats o tenir l'autorització dels pares o tutors.
c) No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia recta o línia col·lateral de fins a segon grau.
d) No trobar-se incapacitat per emetre el consentiment necessari per dur a terme l'acte o declaració objecte d'inscripció.
e) No estar unit per cap vincle matrimonial.
f) No constar inscrit com a integrant d'una unió civil no matrimonial en aquest en un altre registre semblant.
g) Figurar inscrits en el padró d'habitants del municipi.
 
2. Els requisits s'han d'acreditar de la forma següent:
- Requisit b: presentació del DNI, del qual en quedarà còpia a l'expedient; si cal autorització dels pares o tutors, amés, mitjançant autorització signada davant el responsable del registre.
-   Requisits c,d i f: mitjançant declaració responsable des dos interessats signada davant l'encarregat del registre.
-   Requisit e: mitjançant certificat del registre civil.
-   Requisit g: mitjançant certificat de convivència.
3. L'Ajuntament podrà requerir la presentació de la documentació complementària que cregui convenient per donar compliment als anteriors requisits.
4. Si la documentació és incompleta, l'Ajuntament requerirà formalment els interessats per tal que dins un termini prudencial, no superior a un mes, la completin. Si no ho fan, resoldrà de formalment desestimant la sol·licitud.
5. També podria demanar altres documents complementaris quan es pugui apreciar raonablement que hi ha indicis que algun dels requisits no pot se complert.
 
 
 
ARTICLE 8è. Primera inscripció.
 
1. La primera inscripció de cada parella tindria caràcter d'inscripció bàsica i al seu marge s'anotarà qualsevol altre assentament que produeixi amb posterioritat en el llibre relatiu a cada unió.
 
 
 
ARTICLE 9è. Altres inscripcions.
1. Al mateix moment o posteriorment, també es podran adjuntar a l'expedient, a petició conjunta dels interessats, els convenis reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els membres de la unió.
2. Per a anotar la pèrdua de validesa del conveni caldria la petició dels dos interessats, excepte en el cas d'extinció de la unió, en el qual s'entendrà implícita en la mateixa petició d'extensió.
3. Per a inscriure al registre les modificacions caldrà petició signada pels membres que descrigui de forma detallada el contingut de les modificacions.
4. Per inscriure al registre l'extinció només caldrà la petició d'un dels membres.
5. De la extinció i de les modificacions, a banda de l'acta corresponent, se'n farà anotació de la referència al marge del full d'inscripció de la unió.
 
 
 
ARTICLE 10è. Denegació.
1.- Si hi hagués algun obstacle que impedís les inscripcions, es denegaran per escrit de forma justificada.
2.La denegació correspon a l'alcalde.
 


ARTICLE 11è. Procediment.

1. L'encarregat del registre obrirà un expedient administratiu per a cada sol·licitud d'inscripció que es presenti.
2. El contingut de l'expedient serà, com a mínim el següent:
-   La documentació presentada.
-   L'acta de compareixença.
-   La resta de suport de les inscripcions de constitució, modificació o extinció de les unions civils.
 
3. Un cop presentada la sol·licitud i comprovat que la documentació és completa, la tramitació
seguirà el procediment següent:

-   Es fixarà dia i hora per a la ratificació conjunta.
-   Es comunicarà formalment als interessats el dia i l'hora.
-   Els interessats ratificaran la sol·licitud davant l'alcalde o persona que el substitueixi i el funcionari encarregat del registre.
-   De la ratificació se n'aixecarà una acta.
-   S'inscriurà al registre la unió i totes les seves circumstàncies.ARTICLE 12è. Accés a les dades.
A les dades del registre municipal d'unions civils només hi tindran accés els membres de la unió, els tribunals, les altres administracions per causa justificada i expedient concret i les persones que acreditin fefaentment un interès personal i directe.
 
 
 
ARTICLE 13è. Models de documents.

La Comissió Municipal de Govern podrà fixar els models de documents a utilitzar per a fer les sol·licituds, inscripcions, certificats i anotacions que es refereixen al registre municipal d'unions civils.
 
 
Disposicions finals
Única. El present reglament entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament, s'hagin acomplert els tràmits de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província previstos a l'article 66.1 del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals (aprovat per decret 179/95, de 13 de juny) i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 
 
Gimenells, 11 d’octubre de 2.006
 
                                                          
 
 
Publicació text definitiu:
 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 150 del 4 de novembre de 2.006.

 

 Descarregar PDF

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Gimenells
i Pla de la Font

Pl. Espanya, 13
25112 Gimenells
(Lleida)
Telf: 973 748 084
Fax: 973 748 246
correu-e

Projecte desenvolupat per: logo Semic