Esteu aquí: Inici Normatives Reglament de la Llengua.
Accions del document

Reglament de la Llengua.

per Ajuntament de Gimenells darrera modificació 26/08/2009 12:27

REGLAMENT PER A L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L'AJUNTAMENT DE GIMENELLS I EL PLA DE LA FONT

 CAPÍTOL I. De l’ àmbit d’aplicació.

 

ARTICLE 1r.

1.1.  L'ús de la llengua catalana per part de l'Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font i dels
organismes que en depenen, tals com patronats, societats anònimes municipals o qualsevol altre, es regeix pels criteris que estableix aquest Reglament i, supletòriament, per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la legislació complementària.

 

1.2.   Les empreses que gestionin indirectament serveis locals, bé sigui per concessió
administrativa o qualsevol altra fórmula de les regulades a la normativa de règim local, també es
regeixen pels mateixos criteris.

1.3.   L'Ajuntament vetlla perquè en els ens i les activitats en què participi mitjançant convenis, consorcis o altres formes de relació, s'hi apliquin els criteris establerts en aquest Reglament.

1.4.   Tots els organismes abans esmentats han d'ajustar-se als criteris d'ús lingüístic que difongui el Consorci per a la Normalització Lingüística a través del Centre de Normalització Lingüística de Lleida/Servei Comarcal de Català del Segrià.

 

 

CAPÍTOL  II.- De l'ús lingüístic general

 

ARTICLE 2n.

D'acord amb el que estableix l'article 9.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, l'Ajuntament ha d'emprar normalment el català per a les seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents.

 

 

 CAPÍTOL  III.- De l'ús en l'organització municipal

 

ARTICLE 3r.

3.1.   Les actuacions internes de l'Ajuntament s'han de fer en català.

3.2.   Les actes de les sessions que realitzi l'Ajuntament en Ple, la Comissió de Govern i les comissions informatives s'han de redactar en llengua catalana. També s'hi han de redactar les actes dels diversos patronats, consells i entitats amb personalitat jurídica dependents d'aquest Ajuntament.

3.3.   L'Alcaldia i les regidories, i també les diverses dependències administratives o serveis, en la seva actuació administrativa han de redactar la documentació en llengua catalana.

3.4.   Els impresos utilitzats pels diferents òrgans de l'Ajuntament i els rètols indicatius d'oficines i despatxos, les capçaleres de tota classe d'impresos, els segells de goma, els mata-segells i altres elements anàlegs han de ser escrits en català.

3.5.   Les màquines d'escriure i les impressores dels ordinadors han d'estar adaptades per al funcionament en llengua catalana. Els programes i tot el material ofímàtic també s'hi ha d'adaptar, en la màxima mesura possible.

ARTICLE 4art.

4.1.  L'Ajuntament, en els contractes pels quals s'encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs anàlegs dins l'àmbit territorial català, farà constar una clàusula en la qual s'especificarà que el treball s'ha de lliurar en llengua catalana, llevat que la seva finalitat exigeixi la redacció en una altra llengua.

 

4.2.   L'Ajuntament ha de vetllar perquè els seus contractistes i proveïdors presentin la
documentació en català i perquè, en la màxima mesura possible, facin ús del català en els béns i en els serveis que són objecte del contracte. Aquests requisits han de constar en el plec de condicions, o taba, dels contractes administratius que aprovi l'Ajuntament.

 

 

CAPÍTOL IV.- De les relacions amb els administrats

 

ARTICLE 5è.

5.1.   Els expedients administratius de l'Ajuntament s'han de tramitar en llengua catalana.

5.2.   L'expedició de documents o de testimoniatges d'expedients es farà en català o, si la persona sol·licitant ho demana, en castellà.

5.3.   Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques i jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català s'han de fer en llengua catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà, si ho demanen.

5.4.   La sol·licitud de traducció que facin les persones interessades, d'acord amb els dos apartats anteriors, no pot comportar cap perjudici o despesa al sol·licitant, ni retards en el procediment, ni suspendre'n la tramitació i els terminis establerts.

5.5.   Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones residents fora de l'àmbit lingüístic català es faran normalment en castellà, preferiblement acompanyades del text català.

 

5.6. Els documents, les comunicacions i les notificacions adreçades a persones residents fora de l'Estat espanyol es poden redactar en una llengua del territori on van adreçades, en català, en castellà o en diverses d'aquestes llengües.

 

ARTICLE 6è.

Els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels interessats.

 

ARTICLE 7è.

Només es faran impresos bilingües quan alguna circumstància especial ho recomani, d'acord amb els criteris a què fa referència l'article 1.4. En tot cas, el text català hi ha de figurar de forma preferent.

 

 ARTICLE 8è.

En les seves comunicacions administratives orals, el personal de l'Ajuntament ha d'emprar la llengua catalana, llevat que l'administrat demani ser atès en castellà. Així mateix, es pot recórrer a qualsevol llengua o mitjà que faciliti la comunicació en cas que sigui necessari.

 

 ARTICLE 9è.

Els documents públics i els contractuals atorgats per l'Ajuntament s'han de redactar en català. En cas que l'Ajuntament concorri junt amb altres atorgants, el document s'ha de redactar també en la llengua que s'acordi.

 

 

 

CAPITOL V.- De les relacions institucionals

 

ARTICLE 10è.

La documentació que l'Ajuntament adreci a qualsevol de les administracions públiques situades dins l'àmbit lingüístic català s'ha de redactar en llengua catalana. En aquesta mateixa llengua s'han de redactar les comunicacions de l'Ajuntament adreçades a l'Administració civil o militar de l’Estat i a la Justícia dins l'àmbit lingüístic català.

 

ARTICLE 11è.

Els documents i les còpies de documents de l'Ajuntament adreçats a les administracions públiques de fora de l'àmbit lingüístic català i dins l'Estat espanyol s'han de trametre en castellà o, si s'escau, en l'altra llengua oficial de l'administració receptora.

 

 ARTICLE 12è.

No obstant el que es diu en l'article anterior, els documents i les còpies de documents de l'Ajuntament adreçats a les administracions públiques de fora de l'àmbit lingüístic català, i especialment els adreçats als organismes centrals d'abast estatal o supraestatal, s'adreçaran en català sempre que sigui possible perquè la normativa de l'òrgan respectiu ho permeti o per qualsevol altre motiu.

 

 

 

CAPÍTOL VI.- Dels avisos, publicacions i activitats públiques

ARTICLE 13è.

La retolació pública de tota mena s'ha de redactar en català.

 

ARTICLE 14è.

Les disposicions de l'Ajuntament s'han de publicar en català i, quan correspongui, se n'ha de fer la traducció al castellà.

 

 ARTICLE 15è.

15.1.    Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i publicacions que editi l'Ajuntament, com també els missatges que s'emetin a través dels mitjans de comunicació i la publicitat institucional, s'han de fer en català, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, que es poden fer en la llengua dels destinataris.

15.2.    Fora de l'àmbit lingüístic català, la publicitat s'ha de fer generalment en versió doble, en català i castellà o, preferiblement, en la llengua pròpia, si n'és una altra.

15.3.    Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les institucions de l'àmbit lingüístic català, o les d'abast estatal o supraestatal, que arribin per tal de donar-ne la difusió, no siguin redactats en llengua catalana, l'Ajuntament en sol·licitarà la versió en aquesta llengua, sense perjudici de la seva difusió d'acord amb la legislació vigent.

15.4.    En els mitjans de radiodifusió i de televisió gestionats per l'Ajuntament la llengua normalment emprada ha d'ésser la catalana, tal com estableix l'article 25.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 

 ARTICLE 16è.

Els càrrecs de l'administració municipal s'han d'expressar normalment en català en els actes públics celebrats i les actuacions fetes dins l'àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó del càrrec i representin la corporació.

 

 

 CAPITOL VII.- De les institucions docents

 

ARTICLE 17è.

17.1.   Les institucions docents de l'Ajuntament, tant de gestió directa com mitjançant un altre sistema en què l'Ajuntament sigui membre únic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de l'estricta aplicació de les normes i instruccions que resulten del desplegament del marc legal vigent en matèria lingüística.

17.2.   En totes les actuacions administratives s'ha d'utilitzar sempre el català d'acord amb el que s'indica en els articles precedents, i els directors han de vetllar perquè la llengua catalana esdevingui el vehicle d'expressió normal en les activitats docents i administratives, tant les internes com les de projecció externa.

 

CAPÍTOL VII.- Dels registres

 

ARTICLE 18è.

En els registres administratius de l'Ajuntament, els assentaments s'han de fer en català.

 

 

CAPÍTOL IX.- De la selecció, provisió i el reciclatge del personal

 

ARTICLE 19è.

19.1. En el procés de selecció per a accedir a places de personal de l'Ajuntament, inclòs el personal laboral, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti i, per tant, en les convocatòries per a l'accés ha de figurar el requisit de coneixement de català.

 

19.2. El Ple de l'Ajuntament ha d'establir en les bases de les convocatòries el nivell de català que han d'acreditar els aspirants, d'acord amb la legislació de la funció pública.

 

ARTICLE 20è.

En la provisió de llocs de treball, inclosos els cossos amb habilitació estatal, els candidats han d'estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar llurs funcions.

20.1.    El Ple de l'Ajuntament, a l'hora de definir els llocs de treball, ha d'establir els nivells respectius de coneixement oral i escrit de la llengua catalana per a cada cas, i considerar-lo com a requisit o mèrit d'acord amb l'avaluació que s'estableixi.

 

ARTICLE 21è.

El Servei Comarcal de Català ha de formar part dels tribunals qualificadors en qualitat d'assessor, pel que fa a la valoració dels coneixements de català, en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

 

ARTICLE 22è.

22.1.   Els responsables dels diferents òrgans de l'Ajuntament, d'acord amb el Servei Comarcal de Català, han de prendre les mesures necessàries perquè el personal que treballa en les seves dependències tingui els coneixements necessaris de català per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o adreçades als administrats.

22.2.   L'Ajuntament, d'acord amb el Servei Comarcal de Català, facilitarà la formació de llengua catalana a tots els funcionaris que no tinguin els coneixements necessaris per exercir les seves funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d'altres especialitats.

22.3. La formació professional del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament s'ha de fer en llengua catalana, sempre que en depengui de l'Ajuntament la programació i l'organització. Si no en depèn, l'Ajuntament ha de demanar que es faci en català.

 

 

 CAPÍTOL X.- Del compliment i seguiment del Reglament

ARTICLE 23è.

23.1.    Per tal de garantir el compliment d'aquest Reglament, es crearà una comissió de seguiment d'àmbit comarcal integrada almenys pel president del Consell Comarcal, o el conseller en qui delegui, i els consellers que aquest designi, el secretari general, el cap de personal, el responsable del Servei Comarcal de Català, un representant dels treballadors i les altres persones que designi el president.

23.2.    Aquesta Comissió de Seguiment es reunirà almenys una vegada l'any per analitzar el compliment i el desplegament d'aquest Reglament i extraordinàriament quan la convoqui el president per iniciativa pròpia o a petició d'algun dels seus membres.

23.3.    L'actualització, ampliació o revisió del Reglament també depenen d'aquesta Comissió, la qual farà l'estudi i la proposta corresponent al Ple de l'Ajuntament perquè, si s'escau, n'aprovi la modificació.

 

ARTICLE 24è.

La Comissió de Seguiment informarà periòdicament la corporació local del grau d'aplicació d'aquest Reglament perquè la corporació prengui les mesures oportunes per garantir-ne el compliment.

 

CAPITOL XI.- De l'impuls institucional

 

ARTICLE 25è.

L'Ajuntament ha de fomentar l'ús del català en la publicitat que es fa en la via pública i en les activitats laborals, professionals, mercantils, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altra mena d'àmbit municipal.

25.1.   De les tasques que es realitzin per impulsar institucionalment la normalització lingüística al municipi, se n'ocupa el Servei Comarcal de Català.

25.2.   Tots els organismes de l'Ajuntament han d'impulsar la normalització lingüística en el seu àmbit d'actuació, amb el suport tècnic del Servei Comarcal de Català i d'acord amb els criteris que estableixi la Comissió de Seguiment d'aquest Reglament.

 

 ARTICLE 26è.

26.1.    L'Ajuntament ha de vetllar perquè tota la senyalització i la retolació situada dintre del terme municipal sigui en català en els termes previstos per la Llei.

26.2.    L'Ajuntament prendrà les mesures necessàries per garantir que s'usi la toponímia oficial catalana.

26.3.    L'Ajuntament condicionarà la concessió de qualsevol permís a l'ús correcte dels noms de lloc.

 

ARTICLE 27è.

La retolació i la senyalització viària que depengui de l'Ajuntament o que instal·lin les seves empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col·laboració amb l'Ajuntament, han de figurar en català, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat viària.

 

 ARTICLE 28è.

L'Ajuntament pot establir bonificacions i exempcions fiscals per a les actuacions relacionades amb la normalització i el foment de l'ús de la llengua catalana al municipi.

 

 

Aprovat inicialment en sessió plenària del 29/11/2001.

Edicte aprovació inicial: BOP núm. 153 del 22/12/2001

 

Descarregar PDF

 

 

 

 

 

Ajuntament de Gimenells
i Pla de la Font

Pl. Espanya, 13
25112 Gimenells
(Lleida)
Telf: 973 748 084
Fax: 973 748 246
correu-e

Projecte desenvolupat per: logo Semic