Esteu aquí: Inici Normatives Reglament de Camins Veinals
Accions del document

Reglament de Camins Veinals

per Ajuntament de Gimenells darrera modificació 01/09/2009 09:32

REGLAMENT DE CAMINS VEINALS DEL MUNICIPI DE GIMENELLS

 

 

TÍTOL1: DISPOSICIONS GENERALS

 

ARTICLE 1er. Objecte i definició

1.- Es objecte de la present Ordenança la regulació, de l'ús, de l'exercici de les potestats administratives , de la defensa, de la confirmació de l'adequada conservació i de la garantía de l'ús públic deis camins veïnals dintre del terme municipal de Gimenells.

 

2.- S’entendrà per camí veïnal, les vies de domini municipal i d' ús públic utilitzades per a la circulació o trànsit.

 

ARTICLE 2n. Naturalesa jurídica

Els camins veïnals son bens de domini públic de la Corporació Local de Gimenells, i en conseqüència no son alienables, imprescriptibles i ni embargables.

 

ARTICLE 3r.

Als efectes d'aquesta Ordenança, no tindran la consideració de camins veïnals:

 

1.- Les vies que composen la xarxa interior de comunicacions del municipi, és a dir, carrers, avingudes, rondes, passeigs i altres vies municipals.

 

2.- Els camins de serveis de l'Estat, de la Comunitat Autònoma, els seus Organismes Autònoms, o demés persones de dret públic.

 

3.- Els camins de particulars amb finalitat anàloga a la de camins de servei.

 

4.- Les vies pecuàries, per on travessa o ha vingut travessant tradicionalment el bestiar.

 

 

TÍTOL II. DELS CAMINS VEINALS

 

ARTICLE 4t.

           a)  Als efectes del present Reglament, s'estableixen en els camins les següents zones:
             - de domini públic
             - de servitud
 

        d)   Són de domini públic els terrenys ocupats pel camí, i els seus elements funcionals com
              "arcén" i "cuneta", i amb l'amplada mínima que s'estableix en 6 metres.
 
        c)   La zona de servitud del camí consistirà en dos franges de terreny a ambdós costats del mateix, delimitats            interiorment per la zona de domini públic i exteriorment per dos línies paral·leles situades a 2 metresdel límit interior.

 

 

ARTICLE 5è.

1.- La definició de la zona de domini públic en els camins existents no afecta a les titularitats actuals dels bens que resulten compresos en la mateixa, però implica genèricament la declaració d'utilitat pública, havent de fer-se en cada cas concret reconeixement per acord de la Corporació Local.

 

2.- Els terrenys en la zona de servitud , podran pertànyer a qualsevol persona pública o privada.

 

 

TÍTOL III: US I DEFENSA

ARTICLE .

L' Ajuntament podrà utilitzar o autoritzar la utilització de la zona de servitud per a qualsevol de les finalitats següents:

 a.- estacionar temporalment vehicles o remolcs que no puguin ser obligats a circular per avaria o per qualsevol altra raó.

 b.- autoritzar el pas de conduccions d'aigua, gas, electricitat, o qualsevol altres tipus.

 En aquests casos, I' Ajuntament ho notificarà prèviament al propietari del immoble afectat, o en el seu cas a l'arrendatari, amb expressió de la superfície, plànol, finalitat a que es destina i de la persona o entitat beneficiària de l'ocupació.

 En tot cas, serà indemnitzada l'ocupació de la zona de servitud, i els danys o perjudicis que es causen per la seva utilització, segons la legislació de l’Expropiació Forçosa.

 

 

ARTICLE 7è.

1.- A tots dos costats deis camins s'estableix la línia d'edificació, des de la qual fins al camí estan prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de qualsevol tipus d'edifici, a excepció de les que resulten imprescindibles per a la conservació i manteniment de les existents, que han de ser degudament autoritzades per la Corporació.

En tots els camins, aquesta línia es situa a vuit metres de l'eix del camí i paral·lela al mateix. Els aspersors i sistemes de reg hauran de situar-se a una distancia de sis metres de l'eix del camí i dintre de la línia d'edificació.

 

2.- En la zona de servitud, o en la zona limitada per la línia d'edificació I' Ajuntament podrà procedir a l'expropiació de bens existents, entenent-se implícita la declaració d'utilitat pública, sempre que existeixi un projecte aprovat en forma legal de reparació, conservació o ampliació del camí, sens perjudici de la indemnització corresponent.

 

 

ARTICLE 8è.

1.- Quan en els camins existents alguna part de la zona de domini públic sigui de propietat privada, per no haver estat expropiada, solament es permetrà al titular o titulars que realitzin en aquesta cultius que no restin visibilitat ais vehicles que circulen pel camí.

 2.- En cap cas es permetrà la plantació d'arbres en aquesta zona o en la de servitud i els existents hauran de ser mantinguts pels seus propietaris o costa seva en condicions tais que no dificulten la visibilitat o el trànsit.

  No es podran realitzar ni autoritzar-se igualment tanques o murs de qualsevol tipus o canonades o sortides d'aigua, en aquestes zones i solament serà possible en les mateixes la realització d'obres de pura conservació per mantenir la destinació o la utilització actual, sens que sigui possible l'autorització per a la construcció de qualsevol tipus d'edifici.

 3.- Les conduccions subterrànies no podran autoritzar-se per la zona de domini públic. En la zona de servitud podran autoritzar-se sempre que no existeixi la possibilitat d'allunyar-les mes del camí.ARTICLE 9è.

1.- Les línies d'alta tensió, així com les de baixa, telefòniques o similars no podran autoritzar-se sinó a continuació de la línia d'edificació.

2.- En la zona comprensiva en la línia d'edificació no es permetrà la construcció, reconstrucció o ampliació de qualsevol edifici, encara que sí les obres de pura conservació.

3.- Les senyalitzacions viàries en la seva part mes propera al camí es situaran a quatre metres de l'eix del camí.

 

 

ARTICLE 10è.

L' Alcalde, d'ofici o a instancia de part disposarà la paralització provisional de les obres o deis usos no autoritzats o que no s'ajustin a les prescripcions del present Reglament, poden optat després de la instrucció del corresponent expedient alguna de les següents resolucions, i sens perjudici d'iniciar expedient sancionador.

 a.- demolició de les obres o instal·lacions o impedir definitivament els usos no autoritzats o que no s'ajustin a les autoritzacions concedides.

 b.- ordenar la instrucció del corresponent expedient per a la legalització de les obres o instal·lacions o autoritzar els usos.

 


ARTICLE 11è.

1 .-L' Ajuntament podrà limitar els accessos ais camins i establir amb caràcter obligatori els punts en que aquests accessos puguin construir-se.

 2.- Així mateix queda facultat per a reorganitzar els accessos existents amb l’objecte de millorar l’ús dels camins que la seguretat vial, sens perjudici de seguir en el seu cas procediment expropiatori.

 

 

TÍTOL IV: INFRACCIONS I SANCIONS

 ARTICLE 12è.

1.- Tindran responsabilitat aquells qualsevol manera realitzin actes que causen danys en el camí o en qualsevol deis seus elements.

2.- Es considera en tot cas infraccions contra els camins:

 a.- Realitzar obres instal·lacions o actuacions no permeses en la zona de domini públic, de servitud o portar-les a terme sense autorització o llicència, o incomplir alguna de les prescripcions imposades en les autoritzacions atorgades.

 b.- sostraure, deteriorar o destruir qualsevol element del camí directament relacionat amb l'ordenació, orientació i seguretat de la circulació, o bé modificar intencionadament les seves característiques o la seva situació.

 c- permetre de forma intencionada o per negligència que les aigües de reg que envaeixin o caiguin al camí, així com desembocar en el mateix canonades o drenatges.

 3.- Per la determinat, imposició i execució de sancions seguirà el procediment sancionador previst en el Decret 278/93 sobre procediment sancionador.

 

 

Disposició final.-

El present Reglament, entrarà en vigor el dia següent al de la seva aprovació definitiva.

Gimenells, 12 de gener de 2.004

 

 

Publicació text definitiu:

Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 10 del 22 de gener de 2.004.

 

Descarregar PDF

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Gimenells
i Pla de la Font

Pl. Espanya, 13
25112 Gimenells
(Lleida)
Telf: 973 748 084
Fax: 973 748 246
correu-e

Projecte desenvolupat per: logo Semic