Esteu aquí: Inici Normatives Reglament Ambiental
Accions del document

Reglament Ambiental

per Ajuntament de Gimenells darrera modificació 26/08/2009 12:29

REGLAMENT D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L'ANNEX III DE LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DESENVOLUPADA PEL REGLAMENT APROVAT PEL DECRET 136/1.999, DE 18 DE MAIG

 
 
 
Preàmbul
 
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental instaura un nou model d'intervenció administrativa en tot allò referent a la implantació i control de les activitats susceptibles d'afectar al medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.
 
La Llei ve a modificar el tractament uniformista existent fins ara de les activitats classificant-les en tres grups, en funció de la incidència ambiental que puguin tenir segons sigui elevada, moderada o baixa, variant d'aquesta forma la intensitat de la intervenció administrativa, així com del les administracions intervinents.
 
Aquest últim grup d'activitats de baixa incidència ambiental afecta a les activitats incloses a l'annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i el Reglament general de desplegament d'aquesta.
 
En relació a les activitats esmentades de l'annex III l'article 41 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer faculta als Ajuntaments, en l'àmbit de llurs competències, poder substituir el regim de comunicació previst per al seu exercici, pel sistema d'establir la llicència d'obertura d'establiments per a determinades activitats, si be caldrà en aquest cas, l'aprovació prèvia d'un Reglament Municipal, en el que s'han d'establir les bases a les que s'ha de subjectar la norma reglamentaria que redacti l'ens local.
 
La redacció del present Reglament te per objecte sotmetre al sistema de llicència d'obertura d'establiments les activitats incloses a l'annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i el Reglament general de desplegament d'aquesta. La Finalitat que es persegueix es definir un únic sistema procedimental d'intervenció administrativa municipal per a aquelles activitats de baixa o nul·la incidència ambiental.
Es pretén, en definitiva, fixar un marc jurídic d'actuació comú per a totes les activitats de l'annex III, que permeti als particulars disposar d'un sistema homogeni a l'hora d’adreçar-se a l'Ajuntament per sol·licitar llicència per l'exercici de qualsevol de les activitats incloses en l'annex esmentat. L'eficàcia en la gestió de la funció interventora que l'administració té encomanada es el resultat d'aquesta actuació.
 
A banda del principi d'eficàcia s'han de tindré en compte altres principis informadors de l'activitat administrativa: el de pertinença i el de congruència. El primer fa referència a la necessària adequació del mitjans utilitzats per l'administració amb la realitat o fets determinats, mentre que la segona al·ludeix a la necessària connexió entre els mitjans emprats i els fins a que tendeix l'actuació administrativa.
 
 
Una classificació de les activitats incloses a l'annex III i l'establiment de procediments diferents per aquestes en funció d'una baixa o nul·la incidència ambiental no serien acords, en un petit municipi com el de Gimenells, amb les principis de congruència i pertinença esmentats, doncs quedaria sense efecte el propòsit principal que es persegueix, i que es la simplificació de la tramitació de les activitats esmentades mitjançant l'ordenació d'un sol procediment, que en tot cas, haurà de garantitzar els principis i els criteris generals que es defineixin al preàmbul de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, fonamentalment l'assoliment d'un grau de protecció preventiva del medi ambient i la seguretat i la salut de les persones, la simplificació i agilització del procediment i 1' apropament de les relacions entre els ciutadans i l'Ajuntament, la qual cosa no queda desvirtuada per l'establiment del sistema d'obertura d'establiments per a les activitats incloses a l'annex III.
 


 
TÍTOL I.- Àmbit d'aplicació principis generals
 
ARTICLE 1n. Objecte.
És objecte d'aquest Reglament l'establiment del sistema de llicència d'obertura d'establiments per a l'exercici de les activitats incloses a l'annex III del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, optant per la substitució del regim de comunicació previst per aquestes activitats, a l'empar de l'establert a l'article 41 de la Llei esmentada.
 
 
ARTICLE 2n. Finalitat.
Aquest Reglament té per finalitat regular un sistema d'intervenció administrativa municipal eficaç de les activitats incloses en el seu àmbit d'aplicació que ajudi a assolir, dintre de les competències municipals, el nivell de protecció adient de les persones, seguretat i salubritat i del medi ambient en el seu conjunt, així com establir un procediment àgil que garanteixi el drets dels particulars i tercers interessats.
 
 
ARTICLE 3r. Àmbit d'aplicació.
Queden sotmeses a la llicència d'obertura d'establiments, de conformitat amb els principis de pertinença i congruència, totes les activitats de titularitat pública o privada incloses a l'annex III del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, tant per sen implantades com per a tot canvi substancial que s'hi pretengui introduir un cop autoritzades.
 
 
ARTICLE 4t. Condicions Generals de Funcionament.
L'Ajuntament en el àmbit de les seves respectives competències ha de vetllar perquè els titulars de les activitats incloses a l'àmbit d'aplicació del present Reglament les exerceixin d'acord amb les normes contingudes a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i al seu Reglament de desplegament aprovat pel Decret 136/2000, de 18 de maig, i altres normes d'aplicació.
 
 


 
TÍTOL II. Regim d'intervenció administrativa
 
.- CAPÍTOL I Procediment
 
 
ARTICLE 5è. Llicència urbanística.
La llicència d'obertura d'establiments es tramita i resol simultàniament amb la llicència urbanística quan aquesta es preceptiva. En cap cas no s'ha d'atorgar la llicència d'obres sense la concessió prèvia o simultània de la referent a l'activitat de conformitat amb l' establert a l'art. 77 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 
En altre cas s'haurà d'emetre per l'Ajuntament, prèvia sol·licitud de l'interessat, un informe sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb la normativa i el planejament municipal, en el qual s'acreditarà les condicions urbanístiques del sòl i de l'edificació, les relatives a la localització i característiques de l'activitat i els requisits de les instal·lacions.
 
S'ha de formular la petició d'expedició a l'Ajuntament, abans de demanar la llicència, acompanyada de la següent documentació:
a) Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
b) Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
c) Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
d) Requeriments de l'activitat respecte als serveis públic municipals.
 
 
ARTICLE 6è. Tràmits
La sol·licitud de la llicència d'obertura d'establiments se sotmet als tràmits següents:
Registre i verificació formal de la sol·licitud i la documentació que l'acompanya.
Informe tècnic i informació veïnal.
Proposta de Resolució.
Resolució.
 
Els tràmits del procediment per obtenir la llicència d'obertura d’establiments que ho permetin es tramitaran de forma simultània.
 
 
ARTICLE 7è. Sol·licitud
El procediment s'iniciarà mitjançant una sol·licitud en imprès normalitzat que contindrà les següents dades:
Nom i cognoms de la persona interessada i, si s'escau, de la persona que la representi, i també la identificació del mitjà preferent o del lloc que s'assenyali per a les notificacions.
Fet, raons i petició en que és concreti, amb tota claredat, la sol·licitud.
Lloc i data.
Signatura de la persona sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitja.
Òrgan al qual s'adreça.
 
A la sol·licitud s'acompanyarà la següent documentació a més de l’ exigida en el seu cas per la legislació urbanística.
Descripció de l'activitat mitjançant el projecte tècnic realitzat per facultatiu competent i assumeix de direcció visat pel col·legi oficial corresponent o la documentació tècnica en els termes establerts als articles 77 i 78 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, aprovat pel Decret 136/2000, de 18 de maig.
La certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixin tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius d'acord amb la legislació aplicable de conformitat amb l' establert a la normativa abans esmentada.
La sol·licitud i la documentació es presentarà a l'Ajuntament per duplicat
 
 
ARTICLE 8è. Verificació de la sol·licitud i documentació que l'acompanya
El tècnic municipal disposa d'un termini de 10 dies per examinar la sol·licitud i la documentació presentada. Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits que assenyala l'article anterior, i els requisits exigits, si s'escau, per la legislació especifica aplicable, o si la documentació es incompleta, s'ha de requerir a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació de que si no ho fà, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia, que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 42 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 
 
ARTICLE 9è. Informació Veïnal
Instruït el procediment i immediatament abans de redactar la proposta de resolució s'ha de notificar l'expedient als interessats que puguin resultar afectats per l'atorgament de la llicència, per a que en un termini de 10 dies puguin comparèixer en el procediment i formular les al·legacions i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.
 
 
ARTICLE 10è Informe Tècnic
Finalitzat el període d'informació veïnal i valorades, en el seu cas, les al·legacions presentades el tècnic municipal emetrà informe que finalitzarà amb proposta en algun del següents sentits:
De denegació quan l'actuació projectada no compleixi amb la normativa aplicable.
D'atorgament, indicant en el seu cas, els requisits o les mesures preventives que l'actuació projectada tindrà que complir per ajustar-se a les normes en vigor.
 
 
ARTICLE 11è. Resolució
La competència per a l'atorgament de la llicència correspon al president de la corporació. La resolució que dicti aquest respecte a la sol·licitud presentada posa fi al procediment.
 
ARTICLE 12è. Termini
La resolució es dicta en un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. El còmput del termini anterior resta suspès durant el temps que es concedeixi al sol·licitant per a l'esmena o millora de la documentació i es reprèn un cop esmenada.
 
Transcorregut el termini establert si no ha recaigut cap resolució sobre la sol·licitud presentada aquesta s’entén que es atorgada. La llicència atorgada per acte presumpte en cap cas genera facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic i particularment sobre el domini públic.
 
 
ARTICLE 13è. Notificació
La resolució per la qual s'atorga o es denega la llicència d'obertura d'establiments es notifica a les persones interessades en els terminis i forma establerts als article 58 i 59 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 
Les llicències son impugnables en la forma que disposa la normativa sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú abans esmentada.
 
 
 
.- CAPÍTOL II. Situacions jurídiques particulars, responsabilitat, efectes i transmissibilitat de la llicència.
 
 
ARTICLE 14è. Situacions jurídiques particulars
La llicència d'obertura d'establiments s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sense perjudici del de tercer, i no serà necessari acreditar la titularitat davant l'administració per sol·licitar-la, tret que l'atorgament pugui afectar la protecció i garantia dels béns de titularitat pública.
 
No podrà ser invocat l'atorgament d'una llicència per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que hagin pogut incórrer els beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.


ARTICLE 15è. Efectes
La llicència d'obertura d'establiments no generarà drets mes enllà dels que estableixi la pròpia llicència i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i el Reglament general de desplegament de la Llei , aprovat pel Decret 136/2000, de 18 de maig.
 
 La persona titular de la llicència resta obligada a informar a l'Ajuntament de qualsevol canvi relatiu a les condicions d'atorgament de la llicència o a les característiques o funcionament de l'activitat abans de iniciar-la.
 
 
ARTICLE 16è. Transferibilitat
La llicència d'obertura d'establiments es transmissible. Els subjectes que intervenen en la transmissió de la llicència han de comunicar-ho per escrit a l'Ajuntament. Transcorregut el termini d'un mes des de la comunicació sense haver-se notificat la no procedència de la transmissió es considerarà aquesta plenament eficaç. Un cop produïda la transmissió les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular son assumides pel nou titular.
En defecte de comunicació els subjectes intervinents en la transmissió son responsables solidaris de totes les obligacions derivades de la llicència.
 
 
 
TÍTOL III. Regim De Control i Inspecció

  ARTICLE 17è.
Controls periòdics
El control periòdic de les activitats incloses a l'àmbit d'aplicació del present reglament es realitzarà cada cinc anys i consistirà en una verificació tècnica de caràcter ambiental que acrediti el compliment dels requisits exigibles, realitzada per l'Ajuntament o per una entitat col·laboradora degudament autoritzada o acreditada i en els termes establerts als articles 89 i 90 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, aprovat pel Decret 136/2000, de 18 de maig.
 
 
ARTICLE 18è. Acció Inspectora
Els titulars de les activitats han de prestar l'assistència necessària al personal que dugui a terme l'acció inspectora, i facilitar-li el desenvolupament de la seva tasca amb la finalitat d'obtenir la informació necessària per portar a terme la corresponent inspecció.
 
El resultat de l'actuació inspectora té valor probatori sense perjudici d'altres proves que pugui aportar la persona interessada
 
 
ARTICLE 19è. Control de l'Activitat
Quan com a conseqüència de l'aprovació d'una disposició de caràcter general es modifiquin les condicions per a l'exercici de l'activitat autoritzada s'ha d'adaptar l'activitat a les noves condicions d'acord amb les clàusules transitòries que l' esmentada disposició i altra normativa aplicable previnguin.
 
 
ARTICLE 20è. Suspensió de l'Activitat
La suspensió de l'activitat serà decretada fins que es rectifiquin els efectes o es complexin els requisits legals o reglamentaris exigits per l'exercici de nou de l'activitat dins un local les instal·lacions dels quals han estat precintades total o parcialment, i caldrà que el seu titular
estigui en possessió de la llicència que empari la totalitat de les instal·lacions i que el local s'adapti al projecte d'acord amb el que es va atorgar la llicència.
 
 
ARTICLE 21è. Clausura de l'Activitat
Si una de les activitats incloses a l'àmbit d'aplicació del present Reglament s'exerceix sense haver-se sotmès al procediment previst en aquest, al títol II, serà considera clandestina.
 
Prèvia declaració de clandestinitat i tancament, adoptada per l'Alcaldia, i amb audiència als interessats, l'activitat podrà ser precintada si no fos legalitzable, o sent-ho no es procedeixi a iniciar el tràmit de la seva legalització en el termini d'un mes.
 
 


TÍTOL IV. Infraccions i Sancions
 
ARTICLE 22è. Infraccions sancionables
Constitueix infracció administrativa tota acció u omissió que contravinguin les obligacions establertes en el present Reglament o las tipificades a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i el Reglament general de desplegament de la Llei, aprovat pel Decret 136/1999 de 18 de maig.
 
 
ARTICLE 23è. Tipificació de les Infraccions
D'acord amb l' establert a l'article 49 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i 95 del Reglament general de desplegament de la Llei, les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. La tipificació serà l' establerta en la normativa abans esmentada, si bè caldrà assimilar les infraccions referides a la llicència ambiental a les corresponents a infraccions en matèria de llicència d'obertura d'establiments.
 
 
ARTICLE 24è. Responsabilitat
Són responsables de les sancions les persones físiques i jurídiques que han participat en la comissió del fet infractor.
 

ARTICLE 25è.
Sancions
Les accions i omissions que en l'àmbit de la competència municipal contravinguin les obligacions que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i el Reglament general de desplegament de la Llei, seran sancionades per l'Alcalde, d'acord amb la tipificació, la quantia i els criteris de graduació de les sancions regulades en la normativa esmentada
 
 
ARTICLE 26è. Graduació de les Sancions
La graduació de les sancions s'efectuarà d'acord amb allò previst a l'art 54 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental amb I' assimilació prevista en l'article 23 d'aquest reglament.
 
 
ARTICLE 27è. Procediment Sancionador
La imposició de les sancions es regeix per la normativa vigent en matèria de procediment sancionador.
 
 
ARTICLE 28è. Restauració
A més de la imposició que correspongui l'administració municipal haurà d'adoptar les mesures escaients 'per a la restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic infringit, amb l'execució subsidiària si cal, de les obres o activitats a càrrec de l'infractor.
 


 
TÍTOL V. Taxes
 
ARTICLE 28è. Creació.
La prestació del servei administratiu relatiu al procediment d'obertura d'establiments meritarà la taxa corresponent de conformitat amb l' establert en l'ordenança fiscal corresponent aprovada per l'Ajuntament.
 
 
Disposicions Addicionals


Primera.- En tot allò no previst en el present Reglament serà d'aplicació directa la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i el Reglament general de desplegament de la Llei, aprovat pel Decret 136/2000, de 18 de maig, a més de la normativa que al respecte es pugui dictar.
 
Segona.- De conformitat amb la disposició addicional quarta de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental l'Ajuntament per a dur a terme les actuacions de control i inspecció de les activitats subjectes a l' àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, en el cas que no disposi dels mitjans tècnics suficients per a valorar la incidència ambiental de l'activitat pot encomanar aquestes actuacions al Consell Comarcal del Segrià d'acord amb el que estableixi la normativa sobre règim local, i subsidiàriament a la Generalitat.
Tercera.- Les activitats de baixa incidència ambiental que no figuren a l'annex III, i i les instal·lacions innòcues, així com les instal·lacions menors es tramitaran d'acord amb el procediment previst en aquest reglament.
 
 
Disposició Transitòria.
 
Primera.- Les activitats a que es refereix el present reglament que no disposin de la preceptiva llicència d'obertura d'establiments exigible han de sol·licitar en el termini d'un dos anys des de l'entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, la corresponent llicència en els termes establerts en la disposició transitòria tercera de llei referenciada.
 
 
 
Disposició Final.
 
Aquest Reglament entrarà en vigor a l’endemà de la publicació integra del seu text al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
 
 
Gimenells, 1 de juny de 2.000
 
 
 
 
Publicació text definitiu:
 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 77 del 24 de juny de 2.000.

 

 

 

 

Ajuntament de Gimenells
i Pla de la Font

Pl. Espanya, 13
25112 Gimenells
(Lleida)
Telf: 973 748 084
Fax: 973 748 246
correu-e

Projecte desenvolupat per: logo Semic