Esteu aquí: Inici Normatives Reglament Abastament Aigua Potable
Accions del document

Reglament Abastament Aigua Potable

per Ajuntament de Gimenells darrera modificació 01/09/2009 09:35

REGLAMENT SOBRE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE GIMENELLS

 

 

Capítol 1.- Disposicions Generals.-

ARTICLE 1r.

1.- El present Reglament té per objecte regular en el terme municipal de Gimenells els serveis públics d'abastament d'aigua i determinar les relacions entre els gestors del servei d'abastament i els usuaris, establint els drets i les obligacions de cadascuna de les parts, i tots aquells aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i contractuals propis del servei públic.

 

2.- El servei d'abastament és de caràcter públic, per la qual cosa tindrà dret a la seva utilització qualsevol persona física o jurídica, que el sol·liciti, en la forma i condicions determinades en el present reglament i a les disposicions legals vigents.

 

3.- Tots els bens, instal·lacions o terrenys adscrits a la prestació del servei tenen la consideració de bens de servei públic.

 

4.- L' Ajuntament de Gimenells, com a titular del servei, és competent per a la planificació de mateix , podent ser gestionat per qualsevol de les formes admeses en la legislació vigent.

 

 

 

Capítol II.- De l'abonat, el subministrament i contractes.-

 

ARTICLE 2n.

1.- Es usuari del servei del subministrament qualsevol persona física o jurídica que hagi contractat o que rebi servei, en la forma determinada en el present Reglament, assumint els drets i obligacions que d'ell sorgeixin, i lligada a la titularitat o disponibilitat d'un habitatge o local de negoci..-

 

2.- En el cas d'habitatges o de locals amb us diferent al de l'habitatge en lloguer, es podrà considerar com a usuari al propietari independentment de la persona que ocupi l'habitatge o local. En el cas de sol·licitud de subministrament per persona diferent del propietari, la sol·licitud haurà d'ésser signada pel mateix, a qui com substituí del contribuent, l'Ajuntament podrà reclamar-li el pagament deis cobraments pendents, sense perjudici de repercutir-lo sobre el vertader subjecte passiu.

 

ARTICLE 3r.

1.- El subministrament d’aigua es facilitarà a sol·licitud dels propietaris o llogaters o als seus representants legals per a les seves respectives finques o establiments, havent-se de fer constar en la sol·licitud la condició que ostentin, així com l’ús al que es destina els subministrament i el domicili en el que desitja que es realitzi, amb les dades tècniques, de cabal i pressió que es vulgui donar a l’aprofitament.

2.- El gestor del servei podrà negar-se a subscriure contracte d'abonament en els casos següents: a.- quan la persona o entitat que sol·liciti el subministrament es negui a signar el contracte establert d'acord amb les determinacions d'aquesta ordenança.

b.- quan les instal·lacions del peticionari no compleixin les prescripcions legals i tècniques que han de satisfer les instal·lacions receptores, comunicades motivadament al sol·licitant.

c- quan es comprovi que el peticionari del subministrament ha deixat de satisfer l'import de l'aigua consumida en virtut d'altre contracte anterior amb el gestor del servei i fins que no aboni el seu deute.

 

ARTICLE 4t.

1.- En els edificis amb diferents locals o habitatges es realitzaran contractes unitaris per a cada habitatge o local, signats pel propietari, llogater o pels seus representants legals.

 

2.- Podran contractar-se les següents modalitats de subministrament d'aigua potable segons l’ ús al que se les destini:

a.- per a us domèstic.

b.- per a usos comercials.

c- per a usos industrials.

d.- per a usos agrícoles.

e.- per a obres i connexions temporals.

f.- per a piscines publiques o privades.

g.- per a usos especials.

 

L' Ajuntament, en casos de sequera podrà limitar 1' ús de consums típics c i f, així com establir ordre d'abastament segons l'ordre esmentat.

 

3.- S’establirà en l’ordenança fiscal reguladora la diferencia de tarifes, segons 1' ús a que es destini l'aigua.

 

ARTICLE 5t.

La sol·licitud d'abonament de l'aigua juntament amb la documentació que s'acompanya, es sotmetrà a resolució de l' Alcaldia de l' Ajuntament de Gimenells, qui resoldrà. Aquesta resolució serà comunicada a l'abonat, qui en el termini de deu dies haurà de subscriure pòlissa d'abonament.

El contracte s’ajustarà a la corresponent pòlissa d'abonament establerta o autoritzada per 1' Ajuntament de Gimenells.

 

ARTICLE 6è.

1.- Com a regla general, es considera que l'abonament al subministrament d'aigua és personal, i l'abonat no podrà cedir els seus drets a tercers, ni podrà per tant exonerar-se de les seves responsabilitats en relació al servei. A pesar d’això, l'abonat que estigui al corrent del pagament de subministrament podrà transmetre la seva pòlissa a altre abonat que hagi d'ocupar el mateix habitatge o local , en les mateixes condicions existents. En aquest cas, ho posarà en coneixement del gestor del servei mitjançant comunicació escrita, havent d'estendre el gestor nova pòlissa, que tindrà el caràcter de continuació de l'anterior.

 

2.- A la mort del titular de la pòlissa de subministrament, el seu cònjuge, descendents, ascendents o germans que haguessin conviscut habitualment, o socis en el cas de local de negoci, podran subrogar-se en els drets i obligacions de la pòlissa, havent d'acreditar davant del gestor del servei, el fet de la defunció, i estendre's nota en la pòlissa.

Les persones jurídiques es subrogaran en els supòsits de fusió, absorció o canvi de denominació social.

El termini en tot cas per a subrogar-se serà en tots els casos de tres períodes de facturació a partir de la data de la defunció del titular, o del fet motivador.

 

 

ARTICLE 7è.

Durant la vigència de la pòlissa, aquesta s’entendrà motivada sempre que ho imposin les disposicions legals aplicables.

 

 

Capítol III.- Drets i Obligacions.

 

ARTICLE 8è.- L' abonat té els drets següents:

a.- a utilitzar l'aigua d'acord amb les condicions que s'assenyali al contracte i les normes legals d'aplicació.

b.- a consumir l'aigua en les condicions higiènic-sanitàries i de pressió corresponents a l' ús o destinació que figuri al contracte. Aquestes condicions estaran en consonància amb les instal·lacions de l'habitatge, local o comerç, industria i altres, i d'acord amb la normativa legal aplicable i el que disposa en la present ordenança.

c- a subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte a les garanties de la normativa legalment vigent i les establertes en aquesta Ordenança.

d.- a obtenir de l'entitat subministradora qualsevol informació relativa a les lectures, cobraments, facturació de comptadors, tarifes aplicables, i en general sobre les qüestions relatives al subministrament d'escomesa.

e.- a formular les reclamacions que consideri oportunes.

f.- a abonar els subministraments d'acord amb els tarifes vigents, legalment aprovades i en els termes convinguts.

 

ARTICLE 9è.- L' abonat té les següents obligacions:

a.- Satisfer amb la puntualitat deguda l'import del servei i de l'aigua consumida d'acord amb el contracte i amb les tarifes aprovades legalment.

b.- Pagar les quantitats resultants de liquidacions per error, frau o avaria imputable a l'abonat.

c- Utilitzar l'aigua subministrada de la manera i per ais usos establerts en el contracte i d'acord

amb el diàmetre del comptador contractat.

d.- Permetre l'entrada al personal autoritzat, degudament acreditat i en hores hàbils per a revisar o comprovar les instal·lacions.

e.- Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa subscrits.

f - Comunicar al gestor del servei qualsevol modificació en la instal·lació anterior, en especial nous

punts o elements de consum que puguin alterar-lo sensiblement.

g.- respectar els precintes col·locats pel gestor del servei o per l’Ajuntament.

h.- Donar compte a 1' Ajuntament, amb la màxima celeritat de tots aquells fets que puguin haver-

se produït a conseqüència d'una avaria en la xarxa general de distribució de l'aigua.

i.- Abstenir-se de vendré, donar o cedir o llogar l'aigua procedent d' un abonament.

j.- Permetre la instal·lació d'aparells comptadors en els casos de carència, deteriorament o

inutilització de l'existent.

k.- Establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per a subministrar aigua a altres locals o habitatges que no es trobin consignats en el contracte d'abonament, encara que siguin contigus i pertanyen al mateix propietari.

 

 

ARTICLE 10è.- El subministrador té els següents drets:

a.- A prestar el servei d'acord amb les clàusules de concessió del servei.

b.- Al cobrament de la fiança, preus públics, tarifes i impostos aprovats per l’Ajuntament de l'aigua subministrada i consumida per l'abonat.

c.- A revisar i inspeccionar les instal·lacions interiors generals particulars dels abonats i poder assessorar-los sobre possibles deficiències de la instal·lació interior general i els seus possibles solucions.

d.- A utilitzar la via que correspongui per a percebre les prestacions econòmiques que deguin els abonats, sense perjudici de la suspensió deis subministrament en els casos en que sigui procedent.

En cas de suspensió del subministrament per incompliment contractual, 1' Ajuntament ho comunicarà a l'abonat amb dotze dies d'antelació, suspenent-se el procés de tall de subministrament tan aviat com es produeixi el pagament o es corregeixin les irregularitats que l'haguessin provocat.

e.- A reclamar a l'abonat la substitució del comptador per mal funcionament.

 

ARTICLE 11è.- El subministrador té les obligacions següents:

a.- Prestar el servei d'abastament d'acord amb la present Ordenança.

b.- A executar, conservar, explotar les instal·lacions necessàries de la xarxa municipal per a poder complir amb els subministraments contractats.

c.- A conservar i si es precís millorar la qualitat de l'aigua i complir les condicions sanitàries prescrites.

d.- A mantenir la disponibilitat, la regularitat i la pressió deis cabdals d'aigua en la xarxa domiciliaria municipal.

e.- A facturar els consums d'aigua potable d'acord amb les prescripcions establertes en aquesta ordenança i en la ordenança fiscal reguladora.

 

 

TITOL II

Capítol I: De les escomeses:

 

ARTICLE 12è

1.- El subministrament d'aigua a un edifici, requereix una instal·lació integrada per l'escomesa, la instal·lació interior general, el comptador i la instal·lació interior particular.

S'entén per ramal d'escomesa la conducció que enllaca la instal·lació interior general de rectificació amb la xarxa domiciliaria municipal d'abastament. L'escomesa estarà constituïda per 1'esmentada conducció, les seves claus de pas, de toma i de registre.

 

2.- El sol·licitant del servei podrà realitzar les obres de la instal·lació de l'escomesa sota la inspecció i supervisió del gestor del servei. partint de la canonada general d'abastament, mitjançant un "collarín" tipus obra pública, canonada de PE per a us domèstic, i la clau general de pas, que es podrà instal·lar a la vorera mitjançant caixa de registre o a 1'interior de la caixa del comptador.

 En el cas de substitució d'escomeses antigues , es procedirà utilitzant el sistema descrit anteriorment, però haurà de realitzar-se pel traçat de l'escomesa antiga i s’haurà de substituir l'antic "collarín" pel nou.

 El sol·licitant podrà demanar que aquesta instal·lació la realitzi el gestor del servei disposant-se les despeses a càrrec del sol·licitant.

En el cas d'avaria en la xarxa d'escomesa , les despeses aniran a càrrec de l'abonat. Cada finca o immoble tindrà el seu propi ramal d'escomesa independent.

 

 ARTICLE 13è.- Les claus de toma i registre seran les següents:

a.- Clau de toma, que es troba sobre la xarxa de distribució i obre els passos d'aigua al ramal d'escomesa.

b.- Clau de registre, que es troba sobre el ramal d'escomesa, en la via pública i al costat de l'edifici.

c- Aquestes dues claus seran d' ús exclusiu pel gestor del servei, o una persona autoritzada sense que els abonats, els propietaris o terceres persones puguin manipular-les.

d.- La clau de pas està situada en la unió del ramal d'escomesa després de la clau de registre, amb el tub d'alimentació, en el llindar de la porta en l'interior de l'immoble. Estarà allotjada en una cambra impermeabilitzada amb evacuació a l'exterior. En cas de necessitat i sota la responsabilitat del propietari de l'immoble aquesta clau podrà ser manejada per ell mateix.

 

ARTICLE 14è.

1.- Les característiques de les escomeses seran determinades pel gestor del servei d'acord amb la pressió de l'aigua, el consum previsible, la situació i naturalesa de la finca a subministrar.

 

2.- L'abonat que deixi de ser-ho, haurà de retirar al seu càrrec l'escomesa que li hagués prestat el servei, mitjançant sol·licitud a l' Ajuntament, i dipòsit de l'import dels treballs a realitzar en la Caixa de la Corporació.

 

 

Capítol II: Sistema de mesura:

 

ARTICLE 15è.

1.- El subministrament d'aigua haurà d'efectuar-se a través d'un comptador per a la mesura dels volums d'aigua subministrats.

2.- Els comptadors seran sempre de model homologat oficialment i hauran d'estar precintats per l'organisme de 1' Administració competent.

3.- Les característiques del comptador, els seu diàmetre i emplaçament els determinarà el subministrador d'acord amb els tipus de domicili a subministrar, i l’ ús concertat.

 

ARTICLE 16è.

1.- El comptador haurà d'estar instal·lat en un lloc visible i accessible des de la via pública, preferentment a la façana de 1'edifici, encara que el subministrador podrà autoritzar altre emplaçament.

2.- El comptador l’adquirirà el beneficiari del servei, havent de ser un model dels assenyalats en l'article anterior.

3.- En el cas de que el consum real no correspongui al concertat entre totes dues parts, i no guardes a criteri del gestor del servei la relació deguda amb el que correspon al rendiment normal del comptador, serà aquest substituït per altre de diàmetre adequat, quedant l'abonat obligat a realitzar el canvi. En aquest supòsit, l'abonat pot sol·licitar la verificació oficial del comptador.

 

 ARTICLE 17è.

Les escomeses d'aigua per a la realització d'obres degudament autoritzades per l’Ajuntament, amb la corresponent Llicència d'Obres podran ser autoritzades per 1' Alcaldia, la Comissió de Govern o bé resolució del responsable d’àrea corresponent. Es podrà sol·licitar conjuntament amb les llicències d'obra. En aquest cas es col·locarà un comptador provisional per a obres, comptador que tindrà caràcter provisional i havent de prevenir la instal·lació del comptador definitiu.

 

ARTICLE 18è.

Cada finca o immoble disposarà de dipòsit acumulador d'aigua amb capacitat suficient per a 48 hores i d' un grup de pressió.

 

 


TITOL III

Capítol I: Facturació i pagament de rebuts

 

ARTICLE 19è.

1.- La facturació es realitzarà d'acord amb la modalitat de tarifa aprovada oficialment i vigent en cada moment.

2.- El subministrador podrà llegir i facturar el consum amb caràcter mensual, bimestral o trimestral. Igualment, podrà facturar en compte en funció de mesures de consum i efectuar una liquidació semestral o anual.

 

3.- Les lectures que pren el subministrador i que serveixin de base per a la facturació o en el seu cas per a posteriors estimacions de consum, hauran de quedar registrades en un mil de lectura per establir 1' historial de cada subministrament.

 

4.- Quan es detecti la parada o el funcionament anormal del comptador, la facturació es realitzarà prenent com a base el consum del mateix període de l'any anterior, o el consum de un nou comptador instal·lat en el mateix període.

 

 

Capítol II: Suspensió del subministrament

 

ARTICLE 20è.

1.- El gestor del servei podrà suspendre el subministrament, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a.- No haver satisfet dintre del termini de trenta dies a partir de la notificació l'import del rebut

corresponent, exceptuant que hagués formulat reclamació reglamentàriament sobre el mateix, en

aquest cas, s’estarà a la resolució de la reclamació.

b.- No ser titular del contracte.

c- Destinar l'aigua a usos diferents deis contractats.

d.- No comunicar al subministrador qualsevol modificació substancial en les instal·lacions interiors i que suposin nous punts de consum o alteració de les condicions tècniques del mateix.

e.- Facilitar el subministrament a habitatges, locals o tercers diferents deis contractats.

f- No canviar el comptador avariat o inadequat, o no permetre el seu canvi a la subministradora.

g.- No permetre l'entrada al personal de l’Ajuntament per a les revisions o mesures de consum en hores de normal relació amb l'exterior.

h.- No respectar els precintes col·locats en els aparells comptadors.

 

2.- Corregides les causes que hagin motivat el tall de subministrament, es procedirà de la forma més immediata a restituir el mateix.

 

 

Disposicions addicionals:

 

Primera:

Per a la no previst en el present Reglament, s’aplicarà la normativa del Règim Local , i en especial el "Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales".

 

Segona:

En tot allò que aquest Reglament faci referència a les resolucions que ha d'adoptar 1' Ajuntament, i que no estiguin atribuïdes de forma especial al Ple, s'entendran conferides a la Comissió de Govern i en tot cas a l'Alcaldia.

 

Disposició final:

El present Reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

 

Gimenells, 19 de gener de 2.009

 

 

 

Publicació text definitiu:

Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 16 del 4 de febrer de 2.006.

 


Descarregar PDF

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Gimenells
i Pla de la Font

Pl. Espanya, 13
25112 Gimenells
(Lleida)
Telf: 973 748 084
Fax: 973 748 246
correu-e

Projecte desenvolupat per: logo Semic