Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Perfil del Contractant
Accions del document

Perfil del Contractant

per Administrador darrera modificació 30/10/2017 07:44

EDICTES AJUNTAMENT

 

 

 

 NOTA INFORMATIVA.-

 

La Diputació de Lleida  ha  atorgat  a l 'Ajuntament  de  Gimenells  i  Pla  de  la Font  una subvenció per a la reparació de camins en el marc del Pla de manteniment de camins de titularitat municipal 2017. El cost total de l'obra executada ha estat de 8.712,00 euros i la subvenció atorgada per la Diputació ha estat de 4.560,00 euros.

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA COMPTE GENERAL 2016

 

S’ha retut el compte general de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font corresponent a l’exercici 2016, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, que resten exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

 

Gimenells a 21 de juliol de 2017

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

EDICTE

 

El Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària de data 19 de juliol de 2017, entre d’altres va prendre els següents acords:

 

PRIMER.-  Anul·lar i deixar sense cap efecte ni valor l’acord plenari adoptat en data 7 de març de 2017 en virtut del qual s’acordava recuperar la competència municipal en matèria de gestió i recollida de residus, per tal de portar a terme la prestació material del servei mitjançant empresa externa del sector.

 

SEGON.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font al Conveni  Marc aprovat en data 3 de febrer de 2017 pel Ple del Consell Comarcal del Segrià, per a la recollida de residus mitjançant el sistema per illes de contenidors i sense els serveis de recollides especials per a esdeveniments i mercats setmanals, ni el de recollida selectiva de residus a grans generadors, ni mini deixalleries fixes, i per un termini de 12 anys.

 

Gimenells, 21 de març de 2017.

 

L’ Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

EDICTE

 

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2017, va acordar aprovar provisionalment la imposició de la taxa per la utilització especial o privativa del domini públic de les instal·lacions esportives del camp de futbol de Gimenells i l'Ordenança Fiscal núm. 29, reguladora de la mateixa.

 

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.

 

Gimenells, 20 de juliol de 2017

 

L’Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL A CELEBRAR EL DIA 19-07-2017. (Publicat el 14-07-2017, a les 13:55 h.)

Per la present, i d’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i atenent el que disposen els articles 77 a 80 de ROF, es convoca, de conformitat amb la resolució d’aquesta alcaldia de data 14 de juliol de 2017, a Vostè per assistir a la sessió ordinària a celebrar pel Ple d’aquest Ajuntament en primera convocatòria el dia 19 de juliol de 2017 a les 21:00 hores, en la qual es tractaran els assumptes relacionats en l’Ordre del dia inclòs a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

 

 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.    Aprovació acta sessió anterior.  

2.    Delegació de competències sobre el servei de recollida de residus a favor del Consell Comarcal del Segrià i adhesió al conveni.

3.    Constitució Junta de Govern Local.

4.    Creació nova Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització especial o privativa del domini públic de les instal·lacions esportives del camp de futbol de Gimenells.

5.    Ratificació Decret de l’Alcaldia d’aprovació del plec de condicions tècnicofacultatives particulars per regular l’execució d’aprofitaments de fusta, anualitat 2017.

6.    Festes Locals 2018.

 

 

II.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ.

7.    Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció del Període Mig de Pagament a proveïdors i Morositat.

8.    Decrets de l’Alcaldia.

9.    Precs i preguntes.

 

En el supòsit de no poder concórrer a la present sessió per causa justificada, haurà de comunicar-ho a aquesta Alcaldia, amb la suficient antelació.

Es recorda a Vostè, que tota la documentació dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia es troben a la seva disposició des de la data d’aquesta convocatòria.

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

Gimenells, 14 de juliol de 2017

 

_____________________________________________________________________________________

 

EDICTE (Publicat el 06-07-2017, a les 13:40 h.)

 

Mitjançant resolucions d’Alcaldia núm. 119/2017, de data 4 de juliol de 2017 es va aprovar la contractació, amb caràcter d’urgència i en règim laboral temporal de les següents persones, amb les condicions de contracte indicades.

 

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que determina l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 22 i 94.1) i 3) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

 

Interessat:

 

-       SR. ORIOL JUSTRIBÓ HERNÁNDEZ

 

Tipologia del contracte: Obra o servei determinat: Monitor cursets natació.

Durada del contracte: Del 6 de juliol fins a final 28 de juliol de 2017.

Jornada Laboral: De dilluns a divendres, de 16:30 h. a 18:00 h.

 

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer  

Gimenells, 4 de juliol de 2017

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA MEMÒRIA VALORADA PER AL CONDICIONAMENT D’UNA ÀREA DE SERVEIS D’AUTOCARAVANES A GIMENELLS.  (Publicat el 4/07/2017, a les 8:00 h.)

 

En compliment d’allò que disposa l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic que l’Ajuntament mitjançant resolució de l’alcaldia de data 8 de maig de 2017 va aprovar inicial la memòria tècnica valorada pel condicionament d’una àrea de serveis d’autocaravanes a Gimenells.

 

L’aprovació inicial de l’esmentada memòria ha estat sotmesa a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 90 de data 11 de maig de 2017.

 

Durant el període d’exposició pública no ha estat presentada cap al·legació ni reclamació, i en compliment de l’esmentat acord es considera la memòria definitivament aprovada.

 

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós- Administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Gimenells, 27 de juny de 2017.

 

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Edicte aprovació definitiva modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar d’Infants Municipal per a l’exercici 2017 (Publicat el 4/07/2017, a les 7:55 h.)

 

 

En compliment d’allò que disposen els articles 17.4 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i  178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària realitzada el 27 d’abril de 2017, va adoptar amb caràcter provisional la modificació de l’ ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants municipal per a l’any 2017 i següents, que es detallen en l’annex.

 

L’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants municipal per a l’exercici 2017 i següents, ha estat sotmesa a informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 89 de data 10 de maig de 2017.

 

Durant el període d’exposició pública no ha estat presentada cap al·legació ni reclamació, per la qual cosa l’acord d’aprovació provisional ha esdevingut definitiu.

 

Amb el present edicte es porta a terme la publicació íntegra del seu contingut, que entrarà en vigor l’1 de setembre de 2017 i regirà fins a la seva modificació o derogació.

 

Contra l’aprovació definitiva els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats des de la publicació del present Edicte al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Gimenells, 27 de juny de 2017.

 

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

_______________________________________________________________________________________

 

E D I C T E (publicat el 15/06/2017, a les 8:00 h.)

 

El Sr. Héctor Alegre Fornells ha sol·licitat a aquest Ajuntament llicència urbanística per a l’ampliació d’una explotació bovina d’engreix i cria, marca oficial 045AE, ubicada a la Pda. Gimenells-Ota, polígon 7, parc. 54 d’aquest terme municipal, la qual té condició de sòl no urbanitzable segons les Normes subsidiàries de planejament municipals vigents.

 

En compliment amb el que estableix l’article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte presentat a  informació pública per un termini de vint dies perquè qualsevol persona que es consideri afectada pugui formular al·legacions i observacions.

 

L’expedient esmentat es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament els dies laborables de les 8:00 hores a les 14:00 hores.

 

Gimenells, 9 de juny de 2017

 

L’Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer  

___________________________________________________________________________________

 

Edicte aprovació definitiva mod. núm. 2 del Pressupost exercici 2017, mitjançant transferencia de crèdits (publicat el 08/06/2017, a les 7:55 h.)

 

L’expedient número 4/2017, modificació pressupost núm. 2/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant transferències de crèdits, va ser aprovat inicialment per acord de Ple de data 27 d’abril de 2017.

 

L’expedient de referència s’ha publicat al BOP número 89 de data 10 de maig de 2017, i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment, i per tant l’expedient ha esdevingut aprovat definitivament, fent-se públic el seu text íntegre.

 

A)   Consignació de despeses amb crèdits en baixa

           

Partida inicial

 

 

454.210

920.22699

Nom

 

 

Repar. Camins

Desp. diverses

Consignació inicial

 

13000’00 €

  7000’00 €

Proposta de baixa

 

5000’00 €

1000’00 €

Consignació definitiva

 

8000’00 €

6000’00 €

 

                                                                       TOTAL:         6000’00 €

 

 

B)   Consignació de despeses amb crèdits en alta

 

Partida inicial

 

 

340.621

Nom

 

Àrea Autocaravanes

Consignació inicial

 

7000’00 €

Proposta d’alta

 

 

6000’00 €

Consignació definitiva

 

13000’00 €

 

                                                                      

TOTAL:         6000’00 €

 

 

Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

 

Gimenells,  2 de juny de 2017

 

L'Alcalde

 

Dante Pérez Berenguer

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

EDICTE (Publicat el 5-06-2017, a les 13:45 h.)

 

Vista la comunicació del Cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada sobre l’expedient promogut pel Sr. PERE ROURE MIRALVÉS , per a l’ampliació de l’activitat d’una explotació ramadera porcina d’engreix i bovina de cria  i engreix, ubicada a la Pda. Vaqueria, polígon 6, parcel·la 84 de Gimenells, que d’acord amb l’article 19.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’ha considerat la documentació presentada amb la sol·licitud d’autorització ambiental indicada, suficient i idònia per seguir els tràmits previstos d’acord amb l’esmentada Llei.

 

I d’acord amb l’article 20.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el contingut del projecte de l’activitat i la documentació tècnica se sotmeten a informació pública, i també a informació veïnal per un període de 10 dies. Els interessats poden consultar aquesta documentació a la Secretaria d’aquest ajuntament, situat a la Pl. Espanya, 13 de Gimenells, en horari de 8:00 h. a 14:00 h., de dilluns a divendres, i formular les al·legacions que estimin oportunes.

 

 

Gimenells, 5 de juny de 2017

 

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

______________________________________________________________________________________

 

EDICTE  (Publicat el 10-05-2017, a les 8:20 h.)

 

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 27 d’abril de 2017 l'expedient de modificació núm. 02/2017 del pressupost de l’exercici 2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant transferències de crèdits, s‘exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.

 

En el supòsit que no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.

 

Gimenells, 2 de maig de 2017.

 

L’ Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

EDICTE  (Publicat el 10-05-2017, a les 8:15 h.)

 

L’Ajuntament en sessió plenària ordinària celebrada el dia 27 d’abril de 2017, va adoptar amb caràcter provisional els següents acords:

 

Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants municipal.

 

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; article 17.1 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i  178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessants puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

 

En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

           

Gimenells a 2 de maig de 2017.

 

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

______________________________________________________________________________________

EDICTE APROVACIÓ INICIAL MEMÒRIA VALORADA PER AL CONDICIONAMENT D’UNA ÀREA DE SERVEIS D’AUTOCARAVANES A GIMENELLS. (Publicat el 8/05/2017, a les 12:10h.)

 

Per Decret d’Alcaldia de data 8 de maig de 2017 s’ha aprovat inicialment la Memòria valorada per al condicionament d’una àrea de serveis d’autocaravanes a Gimenells, redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Segrià, amb un pressupost d’execució per contracta de 18.548,02 € (IVA inclòs).

 

De conformitat amb allò que disposen els articles 37.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals i 235.2.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’acord se sotmet a informació pública per un període de 30 dies, durant els quals es podrà examinar i formular les reclamacions i al·legacions que es considerin convenients.

 

En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

 

Gimenells, 8 de maig de 2017

L’ Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

E D I C T E (Publicat el 5-05-2017, a les 8:25 h.)

 

La Sra. Pilar Garcia Garcia ha sol·licitat a aquest Ajuntament llicència urbanística per a la instal·lació d’una nova explotació bovina de vedells de cria, a la finca ubicada a la Pda. Marge Dret de la Clamor, polígon 7, parc. 183 d’aquest terme municipal, la qual té condició de sòl no urbanitzable segons les Normes subsidiàries de planejament municipals vigents.

 

En compliment amb el que estableix l’article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte presentat a  informació pública per un termini de vint dies perquè qualsevol persona que es consideri afectada pugui formular al·legacions i observacions.

 

L’expedient esmentat es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament els dies laborables de les 8:00 hores a les 14:00 hores.

 

Gimenells, 24 d’abril de 2017

 

L’Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer

 

__________________________________________________________________________________________________

 

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DATA 27/04/2017 (Convocatoria publicada el 25/04/2017, a les 10:35 h.)

 

Per la present, i d’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i atenent el que disposen els articles 77 a 80 de ROF, es convoca, de conformitat amb la resolució d’aquesta alcaldia de data 24 d’abril de 2017, a Vostè per assistir a la sessió ordinària a celebrar pel Ple d’aquest Ajuntament en primera convocatòria el dia 27 d’abril de 2017 a les 20:00 hores, en la qual es tractaran els assumptes relacionats en l’Ordre del dia inclòs a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORDRE DEL DIA

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.    Aprovació acta sessió anterior.  

2.    Aprovació inicial Modificació Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de la Llar d’Infants municipal.

3.    Aprovació modificació núm. 2 del pressupost de l’exercici 2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant transferències de crèdits.

4.    Sol·licitud de millores fiscals a la pagesia per causa de les tempestes que han afectat la collita de la temporada de 2017 al municipi de Gimenells i Pla de la Font.

 

II.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ.

5.    Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016.

6.    Decrets de l’Alcaldia.

7.    Precs i preguntes

   En el supòsit de no poder concórrer a la present sessió per causa justificada, haurà de comunicar-ho a   

   aquesta Alcaldia, amb la suficient antelació.

Es recorda a Vostè, que tota la documentació dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia es troben a la seva disposició des de la data d’aquesta convocatòria.

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

Gimenells, 24 d’abril de 2017

 

____________________________________________________________________________________

 

EDICTE (Publicat el 14/03/2017, a les 8:15 h.) 

 

El Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària de data 7 de març de 2017 va prendre els següents acords:

 

PRIMER.-  Recuperar la competència municipal en matèria de gestió i recollida de residus, que en el seu dia fou delegada en el Consell Comarcal del Segrià.

 

Aquesta competència inclou:

 

-       La recollida selectiva de les següents fraccions de residus municipals: paper-cartró, vidre, envasos, fracció orgànica, fracció resta i fracció vegetal en els municipis que ho demanin i el seu transport a una planta gestora o de transferència.

-       El servei de deixalleria mòbil, deixalleries fixes i mini deixalleries fixes.

-       Servei de recollida de voluminosos.

-       Servei de recollides especials per a esdeveniments i mercats setmanals.

-       Servei de recollida selectiva de residus a grans generadors.

-       Servei de neteja de contenidors.

 

SEGON.- La recuperació de la competència en matèria de gestió i recollida de residus serà efectiva a partir del dia 1 d’octubre de 2017, data en que l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, passarà a prestar directa i materialment el servei de gestió i de recollida de residus.

 

TERCER.- La prestació material del servei es realitzarà mitjançant empresa externa del sector.

 

QUART.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Segrià i publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província.

 

Gimenells, 8 de març de 2017.

 

L’ Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer

__________________________________________________________________________________________________________

 

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT A CELEBRAR AMB DATA 7/03/2017 (Publicat el 3/03/2017, a les 10:15 h.) 

 

Per la present, i d’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i atenent el que disposen els articles 77 a 80 de ROF, es convoca, de conformitat amb la resolució d’aquesta alcaldia de data 2 de març de 2017, a vostè per assistir a la sessió ordinària a celebrar pel Ple d’aquest Ajuntament en primera convocatòria el dia 7 de març de 2017 a les 20:00 hores, en la qual es tractaran els assumptes relacionats en l’Ordre del dia inclòs a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

 

ORDRE DEL DIA

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.    Aprovació acta sessió anterior.

2.    Aprovació inicial del Projecte d’actuació específica presentat per la Comunitat de Regants de Gimenells i Pla de la Font, per a la millora i modernització de reg mitjançant la construcció d’una xarxa de reg a pressió forçada a vàries finques del T. M. de Gimenells.

3.    Aprovació inicial del nou Projecte d’actuació específica, ateses les modificacions substancials  que s’han produït en el traçat del projecte presentat inicialment per la Comunitat de Regants de Sucs, per a la modernització de reg mitjançant la construcció d’una xarxa de reg pressuritzat a pressió natural a vàries finques del T. M. de Pla de la Font.

4.    Aprovació conveni delegació de competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font i el Consell Comarcal del Segrià per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitats.

5.    Recuperació de la competència municipal en matèria de gestió i recollida de residus.

6.    Reconeixement Extrajudicial de crèdits corresponents a obligacions de crèdits contrets a l’exercici 2016

 

II.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ.

7.    Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció del Període Mig de Pagament a proveïdors i Morositat.

8.    Decrets de l’Alcaldia

9.    Precs i preguntes

En el supòsit de no poder concórrer a la present sessió per causa justificada, haurà de comunicar-ho a aquesta Alcaldia, amb la suficient antelació.

Es recorda a Vostè, que tota la documentació dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia es troben a la seva disposició des de la data d’aquesta convocatòria.

 

L’Alcalde

 

Dante Pérez Berenguer

Gimenells 2 de març de 2017  

 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

EDICTE (Publicat el 20/01/2017, a les 7:40 h.)

 

En data 13 desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost general de la corporació per a l’exercici 2017.

 

Que l’expedient d’aprovació inicial del Pressupost de l’exercici 2017 ha estat exposat al públic durant el termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 242 de data 20 de desembre de 2016 i al taulell d’edictes i web municipal amb la mateixa data.    

Que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa, l’acord plenari d’aprovació inicial del pressupost general de l’exercici de 2017, s’eleva a definitiu.

 

A continuació es fan públics el pressupost resumit per capítols, i la plantilla de personal 

 

 

PRESSUPOST 2017 

 

AJUNTAMENT

PRESSUPOST

D’INGRESSOS

 

AJUNTAMENT  

PRESSUPOST DE

DESPESES

Capítol 1

329.000,00

 

Capítol 1

292.000,00

Capítol 2

10.000,00

 

Capítol 2

306.000,00

Capítol 3

172.900,00

 

Capítol 3

4.700,00

Capítol 4

337.376,00

 

Capítol 4

204.300,00

Capítol 5

21.200,00

 

Capítol 5

0,00

Capítol 6

0,00

 

Capítol 6

50.476,00

Capítol 7

25.000,00

 

Capítol 7

0,00

Capítol 8

0,00

 

Capítol 8

0,00

Capítol 9

0,00

 

Capítol 9

38.000,00

TOTAL

895.476,00

 

TOTAL

895.476,00

 

PLANTILLA DE PERSONAL

 

 
             
 

  AJUNTAMENT DE GIMENELLS

         

                            I PLA DE LA FONT

         
               
   

PLANTILLA DE PERSONAL 2017

               
   

A) FUNCIONARIS DE CARRERA

         
   

Lloc de treball

Grup

Nivel

Núm.

%Jornada

vacant

ESCALA

SUBESCALA

           

HABILITACIÓ

SITAL

SECRETARI-INTERVENTOR

A1

26

1

100%

0

NACIONAL

             
               
   

TOTAL PLACES FUNCIONARI

 

1

     
               
   

B) PERSONAL LABORAL FIXE

         

ESCALA

SUBESCALA

Lloc de treball

Grup

Núm.

Regim

%Jornada

vacant

   

 

assimilat

       

ADM GRAL

AUXILIAR

AUXILIAR ADMINISTRATIU

C2

2

Lab.Fixe

100%

0

ADM ESPECIAL

TECNICA

MESTRA LLAR D'INFANTS

A2

1

Lab.Fixe

100%

0

ADM. ESPECIAL

TECNICA

AUXILIAR LLAR D'INFANTS

C2

1

Lab.Fixe

81'2%

0

ADM ESPECIAL

SERV. ESPECIALS

NETEJA

C2

2

Lab.Fixe

50,00%

0

ADM ESPECIAL

SERV. ESPECIALS

PERSONAL OFICIS

C2

2

Lab.Fixe

100,00%

1

               
   

C) PERSONAL LABORAL DURACIÓ DETERMINADA

     
               
   

Lloc de treball

Grup

Núm.

Règim

%Jornada

 

ADM. GRAL

AUXILIAR

AUXILIAR ADMINISTRATIU

C2

1

Lab.Temp.

100,00%

1

ADM. ESPECIAL

TECNICA

MONITOR/SOCORRISTES

C2

2

Lab.Temp.

variable

2

ADM. ESPECIAL

SERV. ESPECIALS

PERSONAL OFICIS

C2

2

Lab. Temp.

variable

1

               
   

TOTAL PLACES LABORALS

 

13

   

5

               

 

Contra l’aprovació del pressupost, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Gimenells, 13 de gener de 2017  

L'Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

________________________________________________________________________________________________________

ANUNCI (Publicat el 19/01/2017, a les 8:50 h.)

L’expedient número 13/2016, modificació pressupost núm. 7/2016, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant transferències de crèdits, va ser aprovat inicialment per acord de Ple de data 13 de desembre de 2016.

 

L’expedient de referència s’ha publicat al BOP número 242 de data 20 de desembre de 2016, i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment, i per tant l’expedient ha esdevingut aprovat definitivament, fent-se públic el seu text íntegre.

 

 

A)   Consignació de despeses amb crèdits en baixa

           

Partida inicial

 

231.480

920.13000

920.22100

920.212

165.22100

Nom

 

A famílies i inst

Personal fix

Subministr.

Edificis i const.

Subministr.

Consignació inicial

15000

96000

7000

3000

42000

Proposta de baixa

4000

9200

3000

1500

2000

Consignació definitiva

11000

86800

4000

1500

40000

 

                                                                       TOTAL:           19.700 €

 

 

B)   Consignació de despeses amb crèdits en alta

 

Partida inicial

 

323.13000

454.210

1621.465

1623.467

340.212

Nom

 

Personal fix

Infraestruct.

Comarques

Consorcis

Edificis i const.

Consignació inicial

36000

10000

36000

14500

4000

Proposta d’alta

 

5000

6700

1000

2000

5000

Consignació definitiva

41000

16700

37000

16500

9000

                                                                      

TOTAL:          19.700 €

 

Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

 

Gimenells, 13 de gener de 2017

 

L'Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

_____________________________________________________________________________________________________

ANUNCI (Publicat el 19/01/2017, a les 8:45 h.)

L’expedient número 12/2016, modificació de crèdits núm. 6/2016 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació de superàvit pressupostari per a inversions financerament sostenibles i amortització de deute, va ser aprovat inicialment per acord de Ple de data 13 de desembre de 2016.

 

L’expedient de referència s’ha publicat al BOP número 242 de data 20 de desembre de 2016, i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment, i per tant l’expedient ha esdevingut aprovat definitivament, fent-se públic el seu text íntegre.

 

 

Altes en Aplicacions de Despeses

 

Aplicació Pressupostària

Descripció

Euros

           1.1532.619

Millora espais urbans

4.605,00

1.161.619

Bombament ETAP

6.164,00

1.011.913

Amortització préstec

     30.780,65

 

 

TOTAL

41.549,65

 

 

Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

 

Gimenells, 13 de gener de 2017

 

L'Alcalde

Dante Pérez Berenguer

_______________________________________________________________________________________________________

 

Edicte aprovació definitiva Modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017. (Publicat el 21/12/2016, a les 8:25 h.)

 

 

En compliment d’allò que disposen els articles 17.4 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i  178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària realitzada el 3 de novembre de 2016, va adoptar amb caràcter provisional la modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2017 i següents, que es detallen en l’annex:

 

L’aprovació provisional de la Modificació d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017 ha estat sotmesa a informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 214 de data 8 de novembre de 2016.

 

Durant el període d’exposició pública no ha estat presentada cap al·legació ni reclamació, per la qual cosa l’acord d’aprovació provisional ha esdevingut definitiu.

 

Amb el present edicte es porta a terme la publicació íntegra del seu contingut, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i regirà fins a la seva modificació o derogació.

 

Contra l’aprovació definitiva els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats des de la publicació del present Edicte al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Gimenells, 16 de desembre de 2016.

 

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

EDICTE (Publicat el 20/12/2016, a les 7:56 h.)

Pressupost general de l’exercici 2017

 

A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder presentar reclamacions, el pressupost general per a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 13 de desembre  de 2016.

 

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu enumerats en el punt 2 de l’article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

 

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

 

b) Oficina de presentació: Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font.

 

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament

 

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

 

Gimenells a 15 de desembre de 2016.

 

L’alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

EDICTE (Publicat el 20/12/2016, a les 7:55 h.)

 

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 13 de desembre de 2016 de l'expedient de modificació núm. 7/2016 del pressupost de l’exercici 2016, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant transferències de crèdits, s‘exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.

 

En el supòsit que no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.

 

Gimenells, 15 de desembre de 2016.

 

L’ Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

_____________________________________________________________________________

 

EDICTE (Publicat el 20/12/2016, a les 7:50 h.)

 

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 13 de desembre de 2016 de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2016 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari per a inversions financerament sostenibles i amortització de deute, s‘exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.

 

En el supòsit que no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.

 

Gimenells, 15 de desembre de 2016.

 

L’ Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

EDICTE (Publicat el 21/11/2016, a les 7:55 h.)

 

La Comunitat de Regants de Sucs ha presentat un nou projecte d’actuació específica, ateses les modificacions substancials que s’han produït en el traçat del projecte presentat inicialment, per a la modernització del reg de la Comunitat de Regants de Sucs, mitjançant la construcció d’una xarxa de reg pressuritzat a pressió natural, a finques rústiques dels termes municipals de Sucs i Pla de la Font, les quals tenen la condició de sòl no urbanitzable segons el Pla d'ordenació urbanística municipal vigent.

D'acord amb allò que s'estableix als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte presentat a informació pública pel termini d'UN MES mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de LLEIDA i a la web municipal de l'ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.

El projecte esmentat es troba de manifest a la Secretaria d’aquest Ajuntament, on es podrà consultar en horari d'atenció al públic, de les 8:00 a les 14:00 hores, durant el termini anteriorment indicat.

Gimenells, 17 de novembre de 2016 

Sr. Dante Pérez Berenguer

____________________________________________________________________________________________________________

EDICTE (Publicat el dia 8/11/2016, a les 7:50 h.)

 

L’Ajuntament en sessió plenària ordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2016 , va adoptar amb caràcter provisional els següents acords:

 

1.- Modificar les següents ordenances fiscals:

 

-       Modificació Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa de recollida d’escombraries.

-       Modificació Ordenança Fiscal núm. 28, reguladora del preu públic d’activitats d’esplai, tallers, cursos i altres activitats assimilables.

 

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local: article 17.1 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i  178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessants puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

 

En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

           

Gimenells a 4 de novembre de 2016

 

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

_________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA A CELEBRAR EL 3-11-2016.

Per la present, i d’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i atenent el que disposen els articles 77 a 80 de ROF, es convoca, de conformitat amb la resolució d’aquesta alcaldia de data 28 d’octubre de 2016, a Vostè per assistir a la sessió ordinària a celebrar pel Ple d’aquest Ajuntament en primera convocatòria el dia 3 de novembre de 2016 a les 20:00 hores, en la qual es tractaran els assumptes relacionats en l’Ordre del dia inclòs a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.    Aprovació acta sessió anterior. 

2.    Aprovació inicial Modificació Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017.

 

 

II.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ.

3.    Donar compte de l’informe trimestral de Morositat i del Període Mig de Pagament a proveïdors.

4.    Decrets de l’Alcaldia.

5.    Precs i preguntes. 

 

En el supòsit de no poder concórrer a la present sessió per causa justificada, haurà de comunicar-ho a aquesta Alcaldia, amb la suficient antelació.

Es recorda a Vostè, que tota la documentació dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia es troben a la seva disposició des de la data d’aquesta convocatòria.

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

Gimenells, 28 d’octubre de 2016

__________________________________________________________________________________________________________

EDICTE (Publicat el 2-11-2016, a les 9:00 h.)

 

Per Decret de l’Alcaldia dictat amb data 27 d’octubre de 2016 s’han aprovat els següents padrons municipals:

 

.- Aprofitaments agrícoles 2016

 

El padró fiscal s’exposa al públic durant el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels interessats a la Secretaria d’aquest Ajuntament.

 

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.

 

Es fixa en dos mesos el període de cobrament voluntari.

 

Transcorregut el termini d’ingrés voluntari sense que s’hagi satisfet el deute s’iniciarà  el període executiu, d’acord amb els articles 26, 28 i 161  de la Llei 58/2013, de 17 de desembre, general tributària , el que determinarà l’ exigència dels interessos de demora, així com els recàrrecs que corresponguin  i, si s’escau, de les costes del procediment de constrenyiment.

 

Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes de de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.

 

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició: i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.

 

Gimenells a 27 d’octubre de 2016

L’Alcalde

Dante Perez Berenguer

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

EDICTE (Publicat el 19-10-2016, a les 9:00 h.)

 

La Comunitat de Regants de Gimenells i Pla de la Font ha presentat un projecte d’actuació específica per a la millora i modernització del reg, mitjançant la construcció d’una xarxa de reg a pressió forçada, a finques rústiques del terme municipal de Gimenells i Pla de la Font, les quals tenen la condició de sòl no urbanitzable segons el Pla d'ordenació urbanística municipal vigent.


D'acord amb allò que s'estableix als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte presentat a informació pública pel termini d'UN MES mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i a la web municipal de l'ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.El projecte esmentat es troba de manifest a la Secretaria d’aquest Ajuntament, on es podrà consultar en horari d'atenció al públic, de les 8:00 a les 14:00 hores, durant el termini anteriorment indicat.


Gimenells, 13 d’octubre de 2016  


L’Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer

______________________________________________________________________________________

EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMORIA PER AL CONDICIONAMENT I MILLORA D’ESPAIS URBANS DEL NUCLI DE GIMENELLS. (Publicat l'11 d'octubre de 2016 a les 7:40 h.) 

 

Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de setembre de 2016 s’ha aprovat definitivament la memòria valorada per al condicionament i millora d’espais urbans del nucli de Gimenells el què es publica als efectes del que preveu l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

 

Gimenells,  28 de setembre de 2016

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

______________________________________________________________________________________

E D I C T E  (Publicat el 30-09-2016, a les 7:40 h.)

 

El Sr. Pere Roure Miralvés ha sol·licitat a aquest Ajuntament llicència urbanística per a l’ampliació d’una explotació porcina d’engreix i bovina de cria i engreix, ubicada a la Pda. Vaqueria, polígon 6, parcel·la 84 d’aquest terme municipal, la qual té condició de sòl no urbanitzable segons les Normes subsidiàries de planejament municipals vigents.

 

En compliment amb el que estableix l’article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte presentat a informació pública per un termini de vint dies perquè qualsevol persona que es consideri afectada pugui formular al·legacions i observacions.

 

L’expedient esmentat es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament els dies laborables de les 8:00 hores a les 14:00 hores.

 

Gimenells, 26 de setembre de 2016

 

L’Alcalde

 

Dante Pérez Berenguer

  ________________________________________________________________________________________________________  

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT A CELEBRAR EL DIA 27/09/2016 (Publicat el dia 27-09-2016, a les 7:30 h) 

 

Per la present, i d’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i atenent el que disposen els articles 77 a 80 de ROF, es convoca, de conformitat amb la resolució d’aquesta alcaldia de data 23 de setembre de 2016, a Vostè per assistir a la sessió extraordinària a celebrar pel Ple d’aquest Ajuntament en primera convocatòria el dia 27 de setembre de 2016 a les 20:00 hores, en la qual es tractaran els assumptes relacionats en l’Ordre del dia inclòs a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

ORDRE DEL DIA

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.    Aprovació actes sessions anteriors.

2.    Aprovació definitiva Compte General Pressupost exercici 2015

3.    Aprovació destí superàvit de l’exercici 2015.

4.    Aprovació definitiva memòria valorada “Condicionament i millora d’espais urbans a Gimenells”.

5.    Pressa de coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Martí Lluís Botines Mas com a Regidor de l’Ajuntament.

 

II.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ.

6.    Donar compte de la renúncia  presentada pel Sr. Martí Lluís Botines Mas com a Tinent d’alcalde.

7.    Donar compte de contractació de personal.

En el supòsit de no poder concórrer a la present sessió per causa justificada, haurà de comunicar-ho a aquesta Alcaldia, amb la suficient antelació.

Es recorda a Vostè, que tota la documentació dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia es troben a la seva disposició des de la data d’aquesta convocatòria.

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

Gimenells, 23 de setembre de 2016

 __________________________________________________________________________________________________________

PUBLICACIÓ NOMENAMENT PERSONA QUE OCUPARA EL LLOC DE TREBALL  DE PERSONAL D’OFICIS , OFICIAL DE MANTENIMENT A L’AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT (Edicte publicat el divendres, dia 23/09/2016, a les 9:20 h.) 

 

 

Per Resolució de l’Alcaldia de data 21 de setembre de 2016 es va resoldre nomenar , amb efectes des de 1 d’octubre de 2016, el Sr. JOEL ROURE DEL OLMO per ocupar el lloc de treball de personal d’oficis, oficial de manteniment a l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font d’acord amb les característiques següents:

 

Modalitat contractual:

·         Règim Jurídic: Personal laboral temporal

·         Categoria Professional: C2

·         Titulació acadèmica: Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o equivalent.

·         Dedicació: 40 hores setmanals, redistribuïdes segons necessitats puntuals de feina.

·         Retribucions: Les corresponents a la categoria professional d’integració del lloc de treball.

·         Tipus de contracte: interinitat.

·         Durada: Fins a la provisió de la plaça amb caràcter definitiu.

·         Funcions pròpies del lloc de treball: Les descrites a la base 3.2 de les bases reguladores del concurs.

 

Segon.- Notificar aquest Decret a les persones interessades en temps i forma i a la Intervenció de l’Ajuntament als efectes oportuns i donar-ne publicitat al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament en compliment de la Base 9a.

 

Tercer.- Donar compte d'aquest decret al Ple en la propera sessió que se celebri.

 

L’Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer

Gimenells, 23 de setembre de 2016

 

 __________________________________________________________________________________________________________

EDICTE (Publicat el divendres, dia 23/09/2016, a les 9:15 h.)

 

Mitjançant resolucions d’Alcaldia núm. 149/2016, de data 9 de setembre de 2016 es va aprovar la contractació, amb caràcter d’urgència i en règim laboral temporal de les següents persones, amb les condicions de contracte indicades.

 

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que determina l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 22 i 94.1) i 3) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

 

Interessats:

 

-       SRA. EVA CORRAL ALFRANCA  

Tipologia del contracte: Obra o servei determinat: Mestra.

Durada del contracte: Dia 23 de setembre de 2016.

Jornada Laboral: Parcial, de 8:30 h. a 12:30 h.

 

Gimenells, 9 de setembre de 2016

 

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer  

__________________________________________________________________________________________________________

ANUNCI DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ:  

Convocatòria per a la selecció de personal laboral d’oficis (Edicte publicat el dijous, dia 8 de setembre de 2016, a les 13:10 h.) 

Es fa públic per a general coneixement que, de conformitat amb les bases de la convocatòria, aquesta Comissió Tècnica d'Avaluació,  

 

HA ACORDAT:   

 

Primer.- Aprovar i fer pública la valoració final obtinguda pels aspirants:

 

- DNI:   43736460M:  2,7 punts

- DNI:   47980784R: 20,6 punts 

 

Segon.- Proposar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, d'acord amb el Decret d’Alcaldia de data 10 de maig de 2016, el següent nomenament:

 

- DNI 47980784R: Administració especial Oficis C2, laboral temporal 

 

 

Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l’Alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació.  

 

Mar Closa Teruel

 

Secretària de la Comissió 

 
__________________________________________________________________________________________
  

EDICTE (Edicte publicat el dilluns, dia 5 de setembre de 2016, a les 7:50 h.)

 

 

Vista la comunicació del Cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada sobre l’expedient promogut pel Sr. JAVIER ALEGRE MARTÍNEZ, per a l’ampliació de l’activitat d’una explotació ramadera porcina de producció de garrins, ubicada a la Pda. Marge Dret de la Clamor, polígon 7, parcel·la 358 d’aquest terme municipal, que d’acord amb l’article 19.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’ha considerat la documentació presentada amb la sol·licitud d’autorització ambiental indicada, suficient i idònia per seguir els tràmits previstos d’acord amb l’esmentada Llei.

 

 

I d’acord amb l’article 20.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el contingut del projecte de l’activitat i la documentació tècnica se sotmeten a informació pública, i també a informació veïnal per un període de 10 dies. Els interessats poden consultar aquesta documentació a la Secretaria d’aquest ajuntament, situat a la Pl. Espanya, 13 de Gimenells, en horari de 8:00 h. a 14:00 h., de dilluns a divendres, i formular les al·legacions que estimin oportunes.

 

 

Gimenells, 30 d’agost de 2016

 

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

_________________________________________________________________________________________________

EDICTE APROVACIÓ INICIAL MEMÒRIA VALORADA PER AL CONDICIONAMENT I MILLORA D'ESPAIS URBANS AL NUCLI DE GIMENELLS (Edicte publicat el divendres 5-08-2016, a les 8:15 h.)

Per acord del Ple de l'Ajuntament en sessió de data 4 d'agost de 2016, s'ha aprovat inicialment la Memòria valorada per al condicionament i millora d'espais urbans al nucli de Gimenells, redactada pels serveis tècnics del Consell Comrcal del Segrià , amb un pressupost d'execució per contracta de 29.333,90 €.

De confomitat amb allò que disposen els articles 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny del ROAS i 235 del Text Refós de la Llei MRLC, l'acord se sotmet a información pública per un período de 30 dies, durant els quals es podrà examinar i formular les reclamacions i al·legacions que es considerin convenients.

Gimenells, 5 d'agost de 2016

L'Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer

____________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT A CELEBRAR EL DIA 4-08-2016 (Edicte Publicat el dilluns 1-08-2016, a les 12:15 h.)

Per la present, i d’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i atenent el que disposen els articles 77 a 80 de ROF, es convoca, de conformitat amb la resolució d’aquesta alcaldia de data 1 d’agost de 2016, a Vostè per assistir a la sessió ordinària a celebrar pel Ple d’aquest Ajuntament en primera convocatòria el dia 4 d’agost de 2016 a les 21:00 hores, en la qual es tractaran els assumptes relacionats en l’Ordre del dia inclòs a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

 

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA 

1.    Aprovació acta sessió anterior.

 

2.    Adhesió conveni de col·laboració entre l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit i la F.E.M.P. per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa.

 

3.    Adhesió conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques.

 

4.    Aprovació inicial memòria valorada per al condicionament i millora d’espais urbans al nucli de Gimenells.

 

5.    Aprovació festes locals 2017

 

6.    Donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

  

II.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ.

 

7.    Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció del Període Mig de Pagament a proveïdors i Morositat.

 

8.    Decrets de l’Alcaldia

 

9.    Precs i preguntes

 

En el supòsit de no poder concórrer a la present sessió per causa justificada, haurà de comunicar-ho a

aquesta Alcaldia, amb la suficient antelació.

 

Es recorda a Vostè, que tota la documentació dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia es troben a la seva disposició des de la data d’aquesta convocatòria.  

L’Alcalde 

Dante Pérez Berenguer  

Gimenells, 1 d’agost de 2016

____________________________________________________________________________________________________________

PUBLICACIÓ RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS EN EL CONCURS CONVOCAT PER LA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL LABORAL TEMPORAL D’OFICIS A L’AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT  (Publicat el 22-07-2016, 13:45 h.)

Per Resolució de l’Alcaldia de data 22 de juliol de 2016 es va aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos en el concurs convocat per l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font per a la provisió de lloc de treball laboral temporal d’oficis, que és la següent:  

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS: 

·         ALBERT MUMBIELA PASCUAL
·         JOEL ROURE DEL OLMO  

Així mateix, per resolució de l’Alcaldia de data 12 de juliol de 2016 es va acordar designar com a membres del Tribunalque han de jutjar les proves corresponents, a les següents persones: 

     President: Na MAR CLOSA TERUEL
— Vocal: Na NOEMI MORELL RIBAS
— Suplent: JOSEP PETIT COLELL
— Vocal: AGUSTIN MUÑOZ MUÑOZ
— Suplent: Mª ISABEL BRUSAU SANS  

Així com determinar que d’acord amb la base 8.2 de les bases del concurs, els aspirants admesos han de realitzar la prova de català que es realitzarà el dia 7 DE SETEMBRE DE 2016 A LES 10 HORES,  a la seu de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, plaça Espanya 13 de Gimenells. 

L’Alcalde  

Sr. Dante Pérez Berenguer   

Gimenells, 22 de juliol de 2016 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA COMPTE GENERAL 2015 (Publicat el 18-07-2016)

S’ha retut el compte general de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font corresponent a l’exercici 2015, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, que resten exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.  

Gimenells a 13 de juliol de 2016   

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

______________________________________________________________________________________ 

PUBLICACIÓ RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL CONCURS CONVOCAT PER LA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL LABORAL TEMPORAL D’OFICIS A L’AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT (13-07-2016)

Per Resolució de l’Alcaldia de data 12 de juliol de 2016 es va aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs convocat per l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font per a la provisió de lloc de treball laboral temporal d’oficis, que és la següent:   

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS: 

·         ALBERT MUMBIELA PASCUAL
·         JOEL ROURE DEL OLMO  

EXCLOSOS: 

·         JORDI BARBE CODINA 

Causa: Per manca d’aportació de còpia compulsada del permís de conduir i còpia compulsada de la titulació acadèmica requerida en la base 4 de les bases de la convocatoria.

Es disposa d’un termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la web municipal i al tauler d’anuncis municipal, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.  

L’Alcalde  

Sr. Dante Pérez Berenguer  

Gimenells, 13 de juliol de 2016

_____________________________________________________________________________________ 

 

EDICTE  

Mitjançant resolucions d’Alcaldia núm. 94/2016, de data 13 de juny de 201 es va aprovar la contractació, amb caràcter d’urgència i en règim laboral temporal de les següents persones, amb les condicions de contracte indicades.   

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que determina l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 22 i 94.1) i 3) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.  

Interessats:  

-       SR. CARLOS ALBERTO CORRAL ALFRANCA
Tipologia del contracte: Obra o servei determinat: Socorrista.
Durada del contracte: Del 18 de juny de 2016 fins a final de temporada piscina estiu 2016.
Jornada Laboral: Complerta.
 
-       SR. ORIOL JUSTRIBÓ HERNÁNDEZ
Tipologia del contracte: Obra o servei determinat: Socorrista.
Durada del contracte: Del 18 de juny de 2016 fins a final de temporada piscina estiu 2016.
Jornada Laboral: Complerta.  

L’Alcalde  

Dante Pérez Berenguer  

Gimenells, 14 de juny de 2016

_______________________________________________________________________________________  

E D I C T E (09-06-2016, 8:30 h.)  

El Sr. Hector Alegre Fornells ha sol·licitat a aquest Ajuntament llicència urbanística per a l’ampliació d’una explotació bovina de cria, a la finca ubicada a la Pda. Gimenells-Ota, polígon 7, parc. 54 d’aquest terme municipal, la qual té condició de sòl no urbanitzable segons les Normes subsidiàries de planejament municipals vigents.  

En compliment amb el que estableix l’article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte presentat a informació pública per un termini de vint dies perquè qualsevol persona que es consideri afectada pugui formular al·legacions i observacions.   

L’expedient esmentat es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament els dies laborables de les 8:00 hores a les 14:00 hores.  

Gimenells, 2 de juny de 2016   

L’Alcalde 

Sr. Dante Pérez Berenguer

 

Per Resolució de l’Alcaldia de data 12 de juliol de 2016 es va aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs convocat per l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font per a la provisió de lloc de treball laboral temporal d’oficis, que és la següent:

 RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
 
·         ALBERT MUMBIELA PASCUAL
·         JOEL ROURE DEL OLMO
 EXCLOSOS:
 
·         JORDI BARBE CODINA 

 

Causa: Per manca d’aportació de còpia compulsada del permís de conduir i còpia compulsada de la titulació acadèmica requerida en la base 4 de les bases de la convocatoria. 

Es disposa d’un termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a l web municipal i al tauler d’anuncis municipal, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.
 
L’Alcalde
Sr. Dante Pérez Berenguer
Gimenells, 13 de juliol de 2016

 __________________________________________________________________________________________________________

DECRET 2016/83 

Data: 26 de maig de 2016 

ASSUMPTE: Concessió llicència ambiental exp. núm. 05/2014 a AGROPLANA, S.C.P. per a l’ampliació d’una explotació ramadera porcina d’engreix, marca oficial 045BD, amb capacitat fina de 2.450 porcs d’engreix, ubicada a la Pda. Vaqueria, polígon 6, parcel·la 58 de Gimenells.  

ANTECEDENTS  

Amb data 16 d’abril de 2014 va entrar en aquest Ajuntament sol·licitud de llicència ambiental d’AGROPLANA, S.C.P., per a l’ampliació de l'activitat d’una explotació ramadera porcina, amb una capacitat total de 2.450 porcs d’engreix, ubicada a la Pda. Vaqueria, polígon 6, parcel·la 58 de Gimenells, acompanyada del projecte tècnic i la documentació corresponent.

 

L’expedient es va sotmetre a exposició pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci al taulell d’edicte de l’Ajuntament i al BOP núm. 130 de data 9 de juliol de 2014. Així mateix es va donar audiència als veïns més immediats durant el termini de deu dies hàbils, per a que formulessin les al·legacions pertinents.

 

Durant els esmentats terminis d’exposició publica i veïnal no s’ha formulat cap al·legació.

 

Amb data 4 d’agost de 2015, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va emetre informe favorable sobre el Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes LP01059 d’Agroplana, S.C.P., amb les prescripcions indicades al seu annex.

 

 

La Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb data 2 de febrer de 2016 va aprovar la declaració d’impacte ambiental del projecte d’ampliació de l’explotació porcina, marca oficial 0450BD, promogut per Agroplana, S.C.P.

 

Amb data 17 de març de 2016 l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC) va resoldre emetre informe ambiental favorable, amb els condicionants que consten a l’expedient.

 

 

Amb data 13 d’abril de 2016 els serveis tècnics municipals van emetre informe sobre els aspectes ambientals de competència municipal de l’activitat, amb les següents consideracions:    

Sorolls i vibracions: L’Ajuntament a nivell municipal disposa del Mapa Acústic de Gimenells, però quest no afecta l’àmbit del sòl no urbanitzable. I aquest paràmetre ja s’ha tingut en compte en la DIA.    

Escalfors: El municipi no disposa de Normativa específica sobre aquest aspecte a aplicar.    

Olors: En quan a les olors, aquestes ja s’han tingut en compte en la DIA i alhora el municipi no disposa de Normativa específica sobre aquest aspecto.   

Abocaments: Segons la DIA no es preveu cap abocament d’aigües residuals ni aigües pluvials potencialment contaminades.    

Il·luminació: En quant a la il·luminació exterior, aquest paràmetre ja s’ha tingut en compte en la DIA i alhora el municipi no disposa de Normativa específica sobre aquest aspecte.     

Gestió de residus municipal: En el cas que es produeixi algun residu de tipus domèstic, serà necessari donar compte a l’Ajuntament, abocar-lo al contenidor corresponent i en el cas que s’escaigui pagar la taxa corresponent.  

Per Decret d’Alcaldia de data 15 d’abril de 2016 es va dictar la proposta de resolució provisional en els termes previstos a l’article 45 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre. En data 22 d’abril de 2016 es notifica a l’entitat sol·licitant l’esmentada proposta de resolució.

Amb data 26 de maig de 2016, la Secretària de l’Ajuntament emet certificat conforme s’ha informat a AGROPLANA, S.C.P. sobre la proposta de resolució provisional de llicència ambiental per a l’ampliació de l’explotació ramadera i que durant el termini de 15 dies no ha estat presentada cap al·legació sobre la mateixa.

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 45.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, estableix que a la vista de les al·legacions efectudes durant el tràmit d'informació pública, dels informes emesos i de l'avaluació de la incidencia ambiental o, si s'escau, del que resulta de la declaración d'impacte ambiental, l'OTAC emet informe integrat i l'òrgan competent municipal elabora la proposta de resolución provisional, amb els continguts que es determinen a l'article 49 de l'esmentada llei, i també els que es puguin establir per reglament.

2. De conformitat amb l'article 46.1 de la LPCAA, s'informarà a les parts interessades sobre la proposta de resolución provisional, perquè en el termini màxim de 15 diez puguin presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que considerin oportunes.

El paràgraf 3 del mateix precepte preveu que en el cas que no es presentin al·legacions o no s'hagin introduït modificacions en el projecte, la proposta de resolució provisional esdevé definitiva automàticament i s'eleva a l'òrgan municipal competent perquè n'emeti la resolución. 

I ateses les facultats que corresponen a aquesta Alcaldia en virtut del que disposen els articles 21.1.q de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.r del Decret Legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, i 41.9 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim JurídicL’explotació agrària resultant després de l’ampliació de la capacitat de bestiar de l’explotació 045 BD ha de mantenir la qualificació d’Explotació Agrària Prioritària.

RESOLC:  

PRIMER.Concedir a AGROPLANA, S.C.P., llicència ambiental per a l’ampliació de l’activitat d’una explotació ramadera porcina, marca oficial 0450BD, amb una capacitat final de 2.450 porcs d’engreix, ubicada a la Pda. Vaqueria, polígon 6, parcel·la 58 de Gimenells, condicionadaal compliment de les mesures proposades per l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal, la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,en els seus informes, i que són les següents:  

▪ Realitzar la correcta gestió dels residus i el compliment del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediment de gestió de residus.  

▪ Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

▪ Comprovar que es dona compliment a la normativa lumínica Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. El nivell màxim d’il·luminació intrusa fora del recinte de l’activitat ha de ser de 5 lux.  

▪ No es pot realitzar cap tipus d’abocament d’aigües residuals.   

▪ Tenir en compte i complir tots els condicionants de l’informe de Declaració d’Impacte Ambiental i complir les següents mesures correctores addicionals, per tal que la qualificació de l’impacte del projecte sigui compatible amb la conservació dels valors naturals de l’entorn: 

a) Prevenció de la contaminació acústica. 

Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no superen els valors límit d’immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d’ús sensible al soroll de l’entorn de l’activitat establerts en el mapa de capacitat acústica determinades d’acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.  

b) Patrimoni arqueològic.  

Si durant l’execució d’una obra es troben restes arqueològiques i/o paleontològiques s’estarà al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

 

c) Afectació del medi edàfic i hídric.  

 

Per evitar afeccions al medi edàfic i hídric, l’explotació ha de disposar d’un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, elaborat i signat per una persona tècnica habilitada pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, i informat favorablement per aquell departament, i caldrà corregir qualsevol incidència relativa a la gestió de les dejeccions que es detecti en el programa de vigilància ambiental.

▪ Caldrà tenir en compte i complir amb totes les prescripcions indicades a l’informe del Pla de Gestió de les Dejeccions de l’explotació, següents:

 - L'explotació agraria resultant després de l'ampliació de la capacitat de bestiar de l'explotació 045BD ha de mantener la qualificació d'Explotació Agraria Prioritària. 

 - L'explotació ramadera queda subjecta al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.        

 - El Titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.

 - En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009.

 - D’acord amb l’article 21.8 del Decret 136/2009, en cas de modificació de la titularitat de l’explotació, el nou o la nova titular ha d’aportar la conformitat de les parts sobre la vigència dels contractes preexistents relatius a les dejeccions ramaderes.

 - La capacitat de bestiar del pla difereix de la que actualment consta en el Registre d’explotacions ramaderes del DAAM. Per tal d’actualitzar aquest registre, el titular ha de presentar la llicència ambiental, juntament amb l’informe de control inicial, davant l’oficina comarcal corresponent en el termini de 15 dies des de la realització d’aquest control.

Reducció de nitrogen per alimentac

Atès que es realitza una alimentació que dóna lloc a reduccions de nitrogen excretat del bestiar porcí respecte a l’estàndard establert al Decret 136/2009, la persona titular de l’explotació ramadera ha de conservar, durant un període de 3 anys, els comprovants de la persona subministradora del pinso, que garanteixin la composició i quantitats d’aliments subministrats als animals. En el cas de porcs d’engreix, la persona titular de l’explotació ramadera ha de portar un registre del nombre de porcs engreixats, el pes mitjà a l’inici de l’engreix, el pes mitjà de sortida cap a l’escorxador i les quantitats consumides de cada tipus de pinso, d’acord amb el que s’estableix a l’article 6 de l’Ordre AAM/312/2014. 

 Les noves naus han de disposar de l’abeurador incorporat a la menjadora, o utilitzar un sistema d’abeuratge del bestiar d’eficiència equivalent, la neteja de les naus s’ha de fer amb un grup d’alta pressió i s’ha de disposar de comptador volumètric que permet conèixer els volums d’aigua consumits.

L’explotació haurà de disposar de la capacitat d’emmagatzematge necessària indicada en el moment de l’entrada en funcionament de l’ampliació prevista.

Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són el que figuren a la instrucció tècnica IT-210 (“Criteris per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera”), disponible a la pàgina web:

www.gencat.cat/dmah > Inici > Àmbits d’actuació > Empresa i avaluació ambiental > Prevenció i control d’activitats > La Llei de prevenció i control ambiental d’activitats > Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores

Criteris tècnics d’actuació de les entitats col·laboradores

Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantingut i explotats de manera que s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent

Aplicació agrícola

L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).

En zona vulnerable, les èpoques d’aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que s’indica als articles 4 i 5 del Decret 136/2009.

En les zones no designades com a vulnerable pel Decret 283/1998, el Decret 476/3004 o l’Acord de Govern 128/2009, la quantitat màxima de nitrogen procedent dels fems i altres materials orgànics a aplicar és la que s’estableix a l’article 24 del Decret 136/2009.

L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que no es van designar vulnerables pel Decret 283/1998, el Decret 476/2004 o l’Acord de Govern 128/2009 es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de Bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).

El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, es farà d’acord amb l’article 8 del Decret 136, tenint en compte el que es disposa als articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants en terrenys de fort pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

En l’aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i terminis màxims d’incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà tenir en compte les possibles restriccions en l’aplicació de fertilitzants a l’entorn de captacions d’aigua subterrània destinada a consum humà derivades de l’article 32 del mateix Decret.

Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes

El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l’article 22.1 del Decret 136/2009. A la pàgina web http://www.gencat.cat/daam/dejeccions/ es troba disponible una proposta de llibre de gestió, el qual es pot portar en suport paper o en suport informàtic.

 Controls

Control inicial

- L’activitat està sotmesa a un control ambiental inicial prèvia la posada en funcionament segons el que estableix l’art. 68 de la Llei 20/2009.

- A les noves naus de l’explotació es disposa d’abeurador incorporat a la menjadora o s’utilitza un sistema d’abeuratge del bestiar d’eficiència equivalent. La neteja de les naus es fa amb un grup d’alta pressió (>100 atmosferes) i baix cabal (<25 l/minut) i es disposa de comptador volumètric que permet conèixer els volums d’aigua consumits.

Control periòdic

- L’activitat està sotmesa a controls ambiental periòdics d’acord amb l’establert a l’art. 68 de la Llei 20/2009.

Seran objecte dels controls periòdics totes les prescripcions establertes per aquest informe i en especial les següents:

- El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de les dejeccions.

- El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes ha d’estar degudament emplenat.

- Atès que l’explotació realitza reducció de nitrogen per alimentació d’acord amb l’annex 2 del Decret 136/2009, cal comprovar el següent:

▪ Que el titular disposa de les factures dels pinsos adquirits, que garanteixin la seva composició.

▪ Que no se sobrepassen els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat.

 

- A les noves naus de l’explotació es disposa d’abeurador incorporat a la menjadora, o s’utilitza un sistema d’abeuratge del bestiar d’eficiència equivalent. La neteja de les naus es fa amb un grup d’alta pressió (>100 atmosferes) i baix cabal (<25 l/minut) i es disposa de comptador volumètric que permet conèixer els volums d’aigua consumits.  

 

▪ Caldrà donar compliment a totes les prescripcions de l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, emès amb data 16 d’octubre de 2014 i les condicions establertes per la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal:  

- Cal que es compleixi la normativa sectorial d’ordenació d’explotacions i de gestió de residus i dejeccions ramaderes.  

- Cal que es respectin les distàncies als límits de parcel·les veïnes, als camins i a altres construccions o infraestructures que determina la normativa urbanística de planejament vigent al municipi, així com les servituds que puguin existir. 

- Les construccions, les instal·lacions i els equipaments han de possibilitar en tot moment la neteja, desinfecció, desinsectació, desratització i, en cas necessari, desparasitació i han d’estar construïts amb materials que no siguin perjudicials per als animals.

- Totes les dependències han de disposar d’aigua tant per cobrir les necessitats dels animals com per facilitar-ne la neteja.  

- Els plaguicides, els productes zoosanitaris i els medicaments s’han d’emmagatzemar correctament separats de manera que no puguin tenir contacte amb els pinsos i estiguin adequadament ventilats. 

- L’explotació ha de disposar de sistemes adequats de maneig dels animals, fixos o mòbils, dissenyats per facilitar l’activitat de l’explotació i les actuacions sanitàries.  

- Els sistemes de càrrega i descàrrega dels animals han de ser adequats a les espècies animals que s’hi allotgin. Sempre que sigui possible, l’explotació ha d’estar dissenyada per tal que les operacions de càrrega i descàrrega d’animals i pinsos es facin des de fora de l’explotació, mitjançant molls de càrrega/descàrrega o similars. 

- L’explotació s’ha de situar en una àrea delimitada, neta de vegetació i aïllada de l’exterior i que permeti un control eficaç d’entrades i sortides de vehicles i persones, mitjançant un tancat perimetral de tela metàl·lica o bé mur de formigó o paret d’una alçada mínima de 1’5 metres a comptar a partir del terra i ha d’estar fixada de manera inamovible en la seva base de manera que protegeixi de l’entrada de possibles animals indesitjables.  

- L’explotació ha de disposar d’un espai amb capacitat suficient o d’altres mitjans adequats per a l’aïllament i separació dels animals malalts o sospitosos d’estar malalts, en cas que sigui necessari.

 - L’explotació ha de disposar d’una zona per tal que el personal i les visites es puguin canviar de roba i de calçat.  

- Disposar de pediluvis o qualsevol altre sistema equivalent eficaç per a la neteja i desinfecció del calçat a l’entrada de cada nau.

 

- L’explotació ha de disposar d’un sistema que asseguri la correcta aplicació del producte desinfectant a les rodes dels vehicles als accessos de l’explotació.  

- Disposar de sistemes per reduir o controlar l’entrada d’ocells i altres animals possibles vectors de transmissió de malalties a les instal·lacions.  

- L’explotació ha d’estar dissenyada perquè les operacions de recollida dels animals morts es realitzi des de l’exterior de la tanca de l’explotació, llevat que existeixi alguna impossibilitat tècnica que no ho permeti.  

- Caldrà complir el Decret 40/2014 i allò establert al RD 348/2000, de 10 de març pel què s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals a les explotacions ramaderes, i al Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció dels porcs.

SEGON. Notificar, d’acord amb l’establert a l’art. 50.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, la present resolució a Agroplana, S.C.P., a l’Òrgan Ambiental del Consell Comarcal del Segrià i a la Direcció General de Qualitat Ambiental. 

TERCER.  Incorporar a una base de llicències ambiental d'activitats accesible telemàticament la present resolución d'acord amb l'establert a l'art. 50.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Gimenells a 26 de maig de 2016.

L’Alcalde,                                                                          En dono fe

                                                                                                       Mar Closa i Teruel

 ________________________________________________________________________________________________________

E D I C T E      (27-05-2016, 12:15 h.)

El Sr. Javier Alegre Martínez ha sol·licitat a aquest Ajuntament llicència urbanística per a l’ampliació d’una explotació porcina de producció de garrins, a la finca ubicada a la Pda. Marge Dret de la Clamor, polígon 7, parc. 358 d’aquest terme municipal, la qual té condició de sòl no urbanitzable segons les Normes subsidiàries de planejament municipals vigents.

 

 

Per la Resolució d’Alcaldia de data 10 de maig de 2016, s’aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça de personal oficis/oficial de manteniment, en règim laboral temporal.

 

 

S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria, en text adjunt

 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la darrera publicació de la convocatòria.

 

 

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, un recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del darrer anunci de la convocatòria davant de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, si aquest radica en l’àmbit de la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del  darrer anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar un recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici de que pugui exercir qualsevol altre recurs que consideri pertinent.

 

 

Gimenells a 10 de maig de 2016

L'Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

 

 

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER  A  LA  PROVISIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL D’OFICIS

 

 

1.  OBJECTE:  

Aquestes bases tenen per objecte la regulació d’un procés de selecció per proveir una plaça de personal laboral temporal, personal oficis, oficial de manteniment, a jornada complerta.

 

2. DENOMINACIÓ I NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL: La denominació i el nombre d’efectius que conformen la concurrència pública són els següents:

 

Denominació: Adm Especial Personal oficis C2        Efectius: 1

Vacant a l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font                                                   

           

 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DELS LLOCS DE TREBALL:

 

3.1.TIPOLOGIA:

PERSONAL OFICIS oficial de manteniment.

Nombre de persones: 1

Modalitat contractual:

·         Règim Jurídic: Personal laboral temporal

·         Categoria Professional: C2

·         Titulació acadèmica:     Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o equivalent.

·         Dedicació: 40 hores setmanals, redistribuïdes segons necessitats puntuals de feina.

·         Retribucions: Les corresponents a la categoria professional d’integració del lloc de treball.

·         Tipus de contracte: interinitat.

·         Durada: Fins a la provisió de la plaça amb caràcter definitiu.

 

3.2. FUNCIONS:

Les funcions que ha de desenvolupar la persona seleccionada són:

 

a)     Tasques de control, manteniment i reparació de l’enllumenat públic i de les instal·lacions i edificis municipals.

b)     Control, manteniment i reparació del servei de subministrament d’aigua potable, control de la cloració d’aigua, detecció i reparació de fuites de la xarxa, realització de la lectura de comptadors i manteniment en general de la infraestructura de la xarxa d’aigua de la xarxa de clavegueram.

c)     Manteniment i control de les piscines municipals i pàdel.

d)     Control d’avaries de serveis públics.

e)     Neteja i manteniment de vials, parcs, i altres instal·lacions municipals.

f)      Manteniment d’edificis municipals.

g)     Arranjament de paleta i pintura de desperfectes , d’electricitat i llauneria a la via pública i edificis municipals.

h)     Tasques de jardineria, esporga, manteniment de zones verdes, arbrat i coneixement de l’entorn rural del municipi, camins, partides etc.

i)      Controlar les obres públiques i privades. Control de disposar de la preceptiva llicència municipal per la realització de les obres.

j)      Realització de notificacions administratives i lliurament de correspondència.

k)     Suport a les tasques administratives.

l)      Donar suport a la preparació de festes i actes culturals.

 

 

4. CONDICIONS DELS ASPIRANTS:

Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els aspirants reuneixin en la data de finalització de presentació de les sol·licituds els requisits següents:

 

4.1. Els generals de capacitat:

a. Ser ciutadans espanyols o nacionals dun dels altres estats membres de la Unió Europea  o  daquells  estats  als  quals  sigui  daplicació  la  circulació  lliure  de treballadors, dacord amb les lleis i els tractats vigents.

b. Haver complert 16 anys.

c. Titulació acadèmica: Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)  o  equivalent.

d. No estar inhabilitats per exercir les funcions públiques ni estar separats, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

 

4.2. No estar compresos en cap de les causes dincompatibilitat que preveu l’article 321 del Decret 214/1990 (RPSEL).

 

4.3. No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici  normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per exercir-les de manera permanent o transitòria.

 

4.4. Estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com lescrita, que els faci aptes per desenvolupar les funcions, acreditat amb el títol Nivell A de la Junta Permanent de Català o equivalent.

En el cas que no es tingui la documentació acreditativa del nivell esmentat de català, caldrà realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana. La prova es qualificarà d’apte o no apte. Els aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte/a quedaran eliminats d’aquest procés.

 

4. 5 Posseir el permís de conduir classe B.

 

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I  DOCUMENTACIÓ:

 

5.1 El procés de selecció s’iniciarà amb la convocatòria i aquesta serà publicada al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, taulell d’anuncis i web de l’Ajuntament.

5.2 Les persones interessades a participar en la convocatòria blica hauran de presentar la corresponent sol·licitud dins del termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la darrera publicació de la convocatòria.

5.3 La sol·licitud es facilitada amb model normalitzat (Model Annex 1), anirà adreçada a l’Alcalde i es presentarà a l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font en horari de dilluns a divendres de 8.00 hrs a 14 hrs.

 

5.4 La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

 

1. Documentació relativa a les dades jurídiques i personals.

a) Fotocòpia compulsada del DNI.

b) Declaració jurada conforme la persona sol·licitant  no ha estat inhabilitada per exercir  les funcions  públiques  ni separada del  servei  de qualsevol administració pública  i  no  està  compresa  en  cap  de  les  causes  dincompatibilitat  legalment previstes. (Model  Annex 2).

c) Permís de treball en el cas destrangers que reuneixen el requisit 4.1. lletra a.

d) Fotocòpia permís de conduir.

 

2 Documentació relativa a les dades acadèmiques i titulacions específiques.

a) Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida d’acord amb l’establert a la base relativa a condicions dels aspirants.

b) Document acreditatiu de la possessió del nivell de A de català o equivalent. S’admetrà la certificació de que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d’ensenyament obligatori en els termes i amb els requisits previstos per la Direcció General de Política Lingüística. Aquest certificat l’expedeix qualsevol institut d’educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d’Innovació.

 

3. Documentació relativa a l’experiència i formació:

a) Currículum vitae en el qual constarà l'experiència professional i la formació relacionades amb activitats pròpies del lloc de treball.

b) Lexperiència professional podrà acreditar-se mitjançant certificat de serveis prestats o relació de vida laboral amb fotocòpia dels contractes. En cas de treballadors autònoms amb fotocòpia de la llicència fiscal.

c) Altres titulacions i cursos de formació: Fotocòpia del títol oficial o homologat i/ fotocòpia de la certificats de cursos, on es farà constar el centre emissor, durada en hores i assistència i, en el seu cas, aprofitament.

La documentació i els mèrits que sal·leguin hauran de justificar-se documentalment mitjançant fotocòpies compulsades que sadjuntaran a la sol·licitud.

 

5.5 Tots els documents requerits només podran presentar-se durant el període de presentació d’instàncies. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. Les fotocòpies de la documentació han d’anar degudament compulsades.

 

5. 6 Tots els aspirants han de reunir els esmentats requisits en la data en què finalitzi la presentació de sol·licituds.

 

5.7 Pel sol fet de concórrer al procés selectiu s’entén que els aspirants accepten íntegrament aquestes bases, llevat del cas que hagin exercit el seu dret a impugnar-les.

 

6. COMISSIÓ TÈCNICA DAVALUACIÓ

Es constitui una Comissió Tècnica dAvaluació, que actuarà amb funcions de Tribunal Qualificador formada pels membres següents:

 

President/a:

Sr. Mar Closa Teruel, Secretària Interventora de l’Ajuntament

Vocals:

Un vocal designat pel Consell Comarcal del Segrià, de l’àrea de serveis tècnics.

Un vocal designat per l’Escola d’Administració pública de Catalunya.

Secretària: Ho serà un dels membres del Tribunal.

 

La composició nominal del tribunal es determinarà per resolució d’Alcaldia, i s’inclourà en el mateix acte d’aprovació de les persones admeses i excloses a la convocatòria i en la designació dels seus membres s’estarà a allò que preveu l’article 60 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.

Lactuació  de  la  Comissió  Tècnica  dAvaluació,  en  allò  no  previst  en  aquestes  bases, sajustarà al que es disposa al Decret 214/1990 i disposicions concordants, i a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan de selecció es regirà per allò previst als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre.

 

7. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

 

Una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà una resolució en el termini màxim d’un mes i declararà aprovada la llista d’admesos i exclosos. En la citada resolució s’indicarà els aspirants admesos i exclosos, composició nominal del l’òrgan de selecció i si s’escau, la data de realització de la prova de català i els aspirants admesos que l’hagin de realitzar.

La publicació de la citada resolució es realitzarà a la pàgina web de l’Ajuntament i concedirà un termini de 5 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. No obstant això, la citada resolució pot ser substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La llista provisional s’eleva a definitiva, mitjançant resolució, si en l’indicat termini de 5 dies no es presenten reclamacions. Les al·legacions presentades s’han de resoldre en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat una resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.

 

 La llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos es publicarà a la pàgina web.

 

8. PROCÉS DE SELECCIÓ

 

8.1 Modalitat. El procediment de selecció és el de concurs, que consisteix en valorar, d’acord amb el barem inclòs en la convocatòria, determinades condicions de formació, mèrits o nivells d’experiència, relacionats amb les característiques de la plaça que es cobreix.

 

8.2 Prova de coneixements de la llengua catalana.

Els aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió del certificat de coneixement del nivell A de català, hauran de dur a terme una prova que, consistirà en acreditar el coneixement de la llengua catalana. En aquest exercici la qualificació serà d’apte i serà necessària, per poder accedir a l’entrevista curricular. La convocatòria de la prova de català es publicarà a la web de l’Ajuntament amb una antelació mínima de 2 dies a la data de la prova.

 

Els aspirants que acreditin posseir el nivell exigit o superior, restaran exempts de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’apte.

 

8.3 Valoració de mèrits.

La  Comissió  Tècnica  dAvaluació  per  a  la  valoració  i  avaluació  de  la  documentació presentada pels aspirants satendrà als criteris següents:

 

1. Experiència

a) Per l’exercici de feines relacionades amb les de la plaça objecte de la convocatòria, ja sigui en l’administració pública o en l’àmbit privat, en lloc de treball d’igual o similar categoria, a raó de 0.3 punts per mes treballat, amb un màxim de 5 punts, es valorarà que el treball realitzat estigui relacionat amb el del sector d’aigua (llauneria), sector elèctric i/o electromecànic, automoció.

 

b)  Per l’exercici de feines relacionades amb les de la plaça objecte de la convocatòria, ja sigui en l’administració pública o en l’àmbit privat, en lloc de treball d’igual o similar categoria: 0.20 punts per mes treballat, amb un màxim de 2 punts, es valorarà que el treball realitzat estigui relacionat amb una empresa o activitat, relacionada amb el sector de la jardineria o l’agricultura.

 

c) Per l’exercici de feines relacionades amb les de la plaça objecte de la convocatòria, ja sigui en l’administració pública o en l’àmbit privat, en lloc de treball d’igual o similar categoria: 0.1 punts per mes treballat, amb un màxim de 1 punts, es valorarà que el treball realitzat estigui relacionat amb una empresa o activitat, relacionada amb sectors de serveis no inclosos en els apartats a) i b).

 

El màxim de punts possible per l’apartat d’experiència és de 8 punts.

 

2. Titulacions i formació.

 

A)    Titulacions acadèmiques:

 

A.1) Per títol de cicle formatiu de grau superior o FP equivalent directament relacionat amb el lloc de treball a ocupar: 6 punt per títol.

 

A.2) Per títol de cicle formatiu de grau mig directament relacionat amb el lloc de treball a ocupar: 3 punts per títol.

 

A.3) Altre títols acadèmics de nivell igual o superior a l’exigit en la present convocatòria, que estiguin directament relacions amb lloc de treball a ocupar: 1 punt per títol.

 

El màxim de punts per l’apartat de titulacions acadèmiques és de 18 punts.

 

            B/ Cursos de formació:

 

Cursos i seminaris de formació amb certificat d’assistència o  aprofitament, directament relacionats amb les tasques del lloc de treball a ocupar, de duració igual o superior a 8 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada i, d’acord amb l’escala següent en atenció a la seva durada:

 

Cursos

De 6 a 20 hores; 1 Punt

De 21 a 30 hores; 2 Punts

De 31 a 50 hores; 3 Punts.

De 51 a 75 o més hores: 4 Punt

 

El màxim de punts de l’apartat de cursos de formació és de 6 punts.

 

            C.- Entrevista curricular:

 

La  Comissió Tècnica davaluació,  si  ho  estima  oportú,  podrà  realitzar  una  entrevista personal  amb  les  persones  aspirants,  a  fi  de  clarificar  aspectes  puntuals  del currículum  presentat,  valorar  idoneïtat  i  analitzar  l’adequació  dels  aspirants  als continguts funcionals de convocatòria i del lloc de treball (segons capacitat de treball, flexibilitat horària, disponibilitat per treballar puntualment en caps de setmana, etc ...  ) ai com la seva trajectòria professional.

 

En cas de realitzar-se, aquesta entrevista serà obligatòria per a tots els aspirants i es valorarà fins a un màxim  de 8 punts .

 

Les  persones  interessades  seran  convocades  mitjançant  publicació  al  tauler danuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, en la que  es  fixarà  la  data  i  l’hora  de  realització.  L'entrevista  sefectuarà  per  ordre alfabètic i en crida única i les persones candidates hauran dacreditar-se mitjançant el DNI. La no assistència serà motiu dexclusió del procés de concurrència.

 

9. RELACIÓ D’APROVATS I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I PERÍODE DE PROVA.

 

Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, la Comissió Tècnica d’Avaluació farà pública la relació d’aprovats per ordre de puntuació en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, tot precisant que el nombre d'aprovats no podrà depassar el nombre de places vacants convocades.

 

L’Alcaldia, al què s’haurà elevat la proposta de candidat per part de la Comissió Tècnica d’Avaluació,  resoldrà el nomenament a favor de la persona proposada. Aquesta resolució serà objecte de publicació al tauler dedictes i a la gina web de l’Ajuntament als efectes legals oportuns. La persona seleccionada haurà de presentar les dades personals necessàries: DNI, m. afiliació a la Seguretat Social i domiciliació bancària, i en el cas de menors presentar el DNI del tutor o tutora legal.

Si en el termini de 10 dies no es presenta aquesta documentació –llevat dels casos de força major degudament acreditats- sentendrà que es renuncia al contracte de treball i  es  proposarà, en cas que existeixi, a la persona immediatament següent en l'ordre de valoració.

 

D’acord amb el que estableix l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text Refós de l’Estatut dels Treballadors, el contracte preveurà un període de prova de 2 mesos.

 

10. PUBLICITAT

La  publicació  de  la  convocatòria es realitzarà al BOP, al DOGC i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament,  i  la  resta  de  comunicacions  relatives  a  aquesta concurrència s'efectuaran al tauler d'anuncis i a la gina web de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font

 

11.RÈGIM D’IMPUGNACIONS

 

Les presentes bases i convocatòria poden ser impugnades de conformitat amb el què estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Així mateix, la jurisdicció competent per a resoldre les controvèrsies en relació amb els efectes i la resolució del contracte laboral serà la jurisdicció social.

 

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes davant de l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, si aquest radica a l’àmbit de la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a partir de l’endemà de la darrera publicació del seu anunci (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

 

Per allò que no preveuen les bases serà d’aplicació el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local; el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

 

 

 

Dante Pérez Berenguer

 

Lleida a 4 de maig de 2016.

Model Annex 1

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LA BORAL TEMPORAL D’OFICIS

 

1. Dades personals:

Cognoms:

Nom:

DNI:

 

Domicili a efectes de notificació i comunicacions:

Carrer i número:

Codi postal i localitat:

Telèfon:

Correu electrònic (*) :

 

 

DECLARO reunir totes les condicions que s’exigeixen en les Bases de la convocatòria, i  DEMANO participar en el procés de concurrència.

 

 

___________________________, _______de ____________ 2016.

 

 

Signat: _______________________________________ .

 

 

 

(*) D'acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, en cas que així es desitgi, es pot optar per la notificació efectuada per mitjans electrònics

 

 

 

IL.LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT

Model Annex 2

 

 

DECLARACIÓ JURADA

 

Nom i cognoms: _______________________________________________________

 

DNI: ___________________________

 

Adreça i població: ______________________________________________________

 

 

 

Que d'acord amb la convocatòria aprovada per la concurrència pública per a la selecció de personal laboral temporal d’oficis,  

 

DECLARO sota JURAMENT o PROMESA:

 

• Que no estic comprès/a en cap de les causes d’incompatibilitat legalment previstes.

 

Que no he estat condemnat/ada per cap delicte, ni inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, ni separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.

 

 

I per tal que així consti, signo la present declaració

 

___________________, ________ d __________________ de 2016

(Signatura)

 

 

 

 

IL.LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT

____________________________________________________________________________________________________ 

ANUNCI (05-05-2016,  20:15 h.)

 

L’expedient número 03/2016, referent al canvi de destí parcial del préstec, així com la modificació dels Annexos d’Inversions dels pressupost dels exercicis 2015 i 2016, va ser aprovat inicialment per acord de Ple de data 22 de març de 2016.

 

L’expedient de referència s’ha publicat al BOP número 63 de data 4 d’abril de 2016, i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment, i per tant l’expedient ha esdevingut aprovat definitivament, fent-se públic el seu text íntegre.

 

1.- Canvi de destí parcial del préstec subscrit amb l’entitat Ibercaja, per un import de 25.000 €, del total del préstec de 67.000 €, previst inicialment per al construcció d’una pista de pàdel, per destinar-lo a l’obra de revestiment de la cubeta de la piscina, prevista al pressupost de l’exercici 2015.

 

2.- Modificació dels annexos  d’Inversions dels pressupostos dels exercicis 2015 i 2016.

 

            Annex d’Inversions del pressupost de l’exercici 2015.

 

            2.AMPLIACIÓ NÍNXOLS CEMENTIRI CONSTRUCCIÓ 1ª FASE:

Partida del pressupost: 1.164.609

Pressupost despeses: 12.390 €

Tipus de finançament: préstec per import 12.390 €

 

4. CONSTRUCCIÓ PISTA PÀDEL

Partida del pressupost: 1.340.609

Pressupost despeses: 26.610 €

Tipus de finançament:

a)    Subvenció: 25.000 €

b)    Préstec: 1.610 €

 

            Annex d’Inversions del pressupost de l’exercici 2016.

 

            REVESTIMENT CUBETA PISCINA

Partida del pressupost: 1.340.631

Pressupost de despeses: 47.000 €

Tipus de finançament:

a) Recursos propis: 1.000 €

b) Préstec: 25.000 €

c) Subvenció: 21.000 €

 

 

Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

 

Gimenells,  26 d’abril de 2016

 

L'Alcalde

 

Dante Pérez Berenguer

____________________________________________________________________________________________ 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER ESTABLIMENT D’EQUIPAMENT ESPORTIU A GIMENELLS I PLA DE LA FONT (02-05-2016, 9:00 h.) 

Aprovat inicialment per Resolució d’Alcaldia núm. 64/2016, de data 26 d’abril de 2016, la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per establiment d’equipament esportiu a Gimenells i Pla de la Font, i de conformitat amb l’art. 85.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes.   

Durant aquest termini qualsevol interessat el pot examinar en les dependències municipals situades a Plaça d’Espanya nº 13 de Gimenells perquè formulin les al·legacions que es considerin oportunes durant l’horari d’oficines.

L'Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 __________________________________________________________________________________________________________

EDICTE  (05-04-2016, 08:15 h.)

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de març de 2016, l’expedient de canvi de destí del préstec i modificació d’Annex d’inversions del pressupost dels exercicis 2015 i 2016, s‘exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de 15 dies durant els quals s’admetran reclamacions davant d’aquesta Corporació, de conformitat amb allò que disposen els articles 169 i 170 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.  

En el supòsit que no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior. 

Gimenells, 30 de març de 2016

L’ Alcalde

Dante Pérez Berenguer 

___________________________________________________________________________________________________________ 

EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA DE LES OBRES DE REVESTIMENT DE LA CUBETA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE GIMENELLS

(22-03-2016, 7:50 h) 

 

Per resolució d’alcaldia de data 16 de març de 2016 s’ha aprovat definitivament la memòria tècnica valorada de les obres de revestiment de la cubeta de les piscines municipals de Gimenells, el què es publica als efectes del que preveu l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

 

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

 

 

A Gimenells a 16 de març de 2016

 

 

L’Alcalde,

 

Dante Pérez Berenguer

 

________________________________________________________________________________________________________

 

EDICTE (21-03-2016, 8:05 h.)

En data 29 de gener de 2014, el Sr. Ernest Rull Justribó, ha sol·licitat a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental per a l'activitat ramadera porcina d'engreix, ubicada a al Pda. Gimenells-Ota, polígon 7, parcel·la 70 d'aquest terme municipal.

D'acord amb l'article 20.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'estudi d'impacte ambiental i el projecte de l'activitat se sotmeten a información pública i veïnal per un termini de 10 dies. Els interessats poden consultar aquesta documentació a la secretaria d'aquest ajuntament, situat a la Pl. Espanya, 13 de Gimenells, en horari de 8:00 h. a 14:00 h., de dilluns a divendres, i formular les al·legacions que estimin oportunes.

Gimenells, 11 de març de 2016

L'Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer

_________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 22-03-2016  

Per la present, i d’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i atenent el que disposen els articles 77 a 80 de ROF, es convoca, de conformitat amb la resolució d’aquesta alcaldia de data 18 de març de 2016, a vostè per assistir a la sessió extraordinària a celebrar pel Ple d’aquest Ajuntament en primera convocatòria el dia 22 de març de 2016 a les 20:00 hores, en la qual es tractaran els assumptes relacionats en l’Ordre del dia inclòs a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA 

1.    Aprovació acta sessió anterior.

2.    Proposta d’acord elecció Jutge de Pau Substitut.

3.  Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a obligacions de crèdits contretes a l'exercici 2015. 

4.  Canvi de destí parcial de préstec i modificació dels annexos d'inversions dels pressupostos dels exercicis 2015 - 2016. 

L'Alcalde

Dante Pérez Berenguer

Gimenells, 18 de març de 2016

__________________________________________________________________________________________________

EDICTE

En compliment del que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, es fa públic que per acord del Ple de la Corporació Municipal en sessió ordinària de data 28 de gener de 2016 s’ha modificat el règim d’indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, d’acord amb els següents punts:

PRIMER.- Establir, amb efectes des de l’1 de gener de 2.016, el següent règim d’indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detalla tot seguit:

·         Ple, sessió ordinària o extraordinària: 57/euros sessió.

SEGON.- Aquesta indemnització es percebrà per part de tots els regidors que no es trobin en un règim de retribució per dedicació exclusiva o parcial a l’Ajuntament.

Gimenells, 1 de febrer de 2016

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

______________________________________________________________________________________________________

EDICTE (18-02-2016) 

Atès que finalitza el termini pel qual va ser elegit jutge de pau titular del municipi de Gimenells i Pla de la Font, s’obre la convocatòria per cobrir el càrrec de JUTGE DE PAU SUBSTITUT d’aquest municipi, pels propers quatre anys.  

Tots els interessats poden presentar les seves sol·licituds d’acord amb les següents condicions:  

TERMINI: VINT DIES HÀBILS a comptar del dia hàbil següent a la publicació d’aquest anunci al BOP.  

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Al registre general de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.  

 

REQUISITS: Els interessats han de reunir les condicions legals establertes a l’article 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i al Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutjats de Pau; ésser espanyol, major d’edat i que no incorrin en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, i no estar impedit física o psíquicament per la funció judicial, haver estat condemnat per delicte dolós fins que no s’hagi obtingut la rehabilitació, els processats o inculpats per delicte dolós en tant no siguin absolts o es dicti interlocutòria de sobreseïment, i el que no es trobin en ple exercici dels seus drets civils.

  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Instància acompanyada de “currículum vitae” i de declaració responsable de reunir les condicions exigibles per la Llei per a l’exercici del càrrec.

  

El que es fa saber per a general coneixement.  

 

Gimenells a 10 de febrer de 2.016 

L’ Alcalde  

Dante Pérez Berenguer

_________________________________________________________________________________________________

 E D I C T E   (15-2-2016)

La Sra. Maria Justribó Fortón, ha presentat en aquest Ajuntament documentació per a la legalització d’una nau existent i canvi no substancial a explotació ramadera porcina d’engreix, ubicada a la Pda. Vaqueria, polígon 6, parc. 35 d’aquest terme municipal, la qual té condició de sòl no urbanitzable segons les Normes subsidiàries de planejament municipals vigents.  

En compliment amb el que estableix l’article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet la documentació presentada a informació pública per un termini de vint dies perquè qualsevol persona que es consideri afectada pugui formular al·legacions i observacions.   

L’expedient esmentat es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament els dies laborables de les 8:00 hores a les 14:00 hores. 

Gimenells, 5 de febrer de 2016

L’Alcalde 

Sr. Dante Pérez Berenguer

____________________________________________________________________________________________________

 E D I C T E  (15-02-2016)

El Sr. Juan Monfort Plana ha sol·licitat a aquest Ajuntament llicència urbanística per a l’ampliació d’una explotació bovina de vedells d’engreix, la qual es troba ubicada a la Pda. Marge Dret Clamor, polígon 7, parc. 137 d’aquest terme municipal, la qual té condició de sòl no urbanitzable segons les Normes subsidiàries de planejament municipals vigents.  

En compliment amb el que estableix l’article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte presentat a informació pública per un termini de vint dies perquè qualsevol persona que es consideri afectada pugui formular al·legacions i observacions.

 L’expedient esmentat es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament els dies laborables de les 8:00 hores a les 14:00 hores. 

Gimenells, 5 de febrer de 2016

L’Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer

________________________________________________________________________________________________  

EDICTE APROVACIÓ INICIAL MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA D’OBRES DE REVESTIMENT DE LA CUBETA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE GIMENELLS.   (09-02-2016)

Per Decret d’Alcaldia de data 4 de febrer de 2016 s’ha aprovat inicialment la Memòria tècnica valorada d’obres de revestiment de la cubeta de les Piscines Municipals de Gimenells, redactada pel Sr. Hector Límia Solans, amb un pressupost d’execució per contracta de 47.378,82 €.   

De conformitat amb allò que disposen els articles 37.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny del ROAS i 235 del Text Refós de la Llei MRLC, l’acord se sotmet a informació pública per un període de 30 dies, durant els quals es podrà examinar i formular les reclamacions i al·legacions que es considerin convenients.   

Gimenells, 4 de febrer de 2016

L’ Alcalde

Sr. Dante Pérez Berenguer

_______________________________________________________________________________________________________

EDICTE

En data 22 desembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost general de la corporació per a l’exercici 2016.

Que l’expedient d’aprovació inicial del Pressupost de l’exercici 2016 ha estat exposat al públic durant el termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleidanúm. 1 de data 4 de gener de 2.016 i al taulell d’edictes i web municipal amb la mateixa data.  

Que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa, l’acord plenari d’aprovació inicial del pressupost general de l’exercici de 2016, s’eleva a definitiu.

A continuació es fan públics el pressupost resumit per capítols, i la plantilla de personal

 

PRESSUPOST 2016

INGRESSOS 

AJUNTAMENT
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítol 1
IMPOSTOS DIRECTES
328.500,00
Capítol 2
IMPOSTOS INDIRECTES
9.000,00
Capítol 3
TAXES, PREUS PÚBLICS
162.559,00
Capítol 4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
335.841,00
Capítol 5
INGRESSOS PATRIMONIALS
22.500,00
Capítol 6
ALIENACIÓ PATRIMONI
0,00
Capítol 7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
46.000,00
Capítol 8
 
0,00
Capítol 9
 
0,00
TOTAL
 
904.400,00

 

DESPESES 

AJUNTAMENT
 
PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol 1
DESPESES DE PERSONAL
296.000,00
Capítol 2
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
316.500,00
Capítol 3
DESPESES FINANCERES
8.700,00
Capítol 4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
189.600,00
Capítol 5
 
0,00
Capítol 6
INVERSIONS REALS
47.000,00
Capítol 7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
0,00
Capítol 8
 
0,00
Capítol 9
PASSIU FINANCER
46.600,00
TOTAL
 
904.400,00

 

PLANTILLA DE PERSONAL  

                        
 
PLANTILLA DE PERSONAL 2016
A) FUNCIONARIS DE CARRERA
Lloc de treball
Grup
Nivel
Núm.
%Jornada
vacant
ESCALA
SUBESCALA
HABILITACIÓ
SITAL
SECRETARI-INTERVENTOR
A1
26
1
100%
0
NACIONAL
TOTAL PLACES FUNCIONARI
1
B) PERSONAL LABORAL FIXE
ESCALA
SUBESCALA
ADM. GRAL
AUXILIAR
Lloc de treball
Grup
Núm.
Regim
%Jornada
vacant
ADM ESPECIAL
TECNICA
 
assimilat
ADM. ESPECIAL
TECNICA
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C2
2
Lab.Fixe
100%
0
ADM ESPECIAL
SERV. ESPECIALS
MESTRA LLAR D'INFANTS
A2
1
Lab.Fixe
100%
0
ADM ESPECIAL
SERV. ESPECIALS
AUXILIAR LLAR D'INFANTS
C2
1
Lab.Fixe
81'2%
0
NETEJA
C2
2
Lab.Fixe
50,00%
0
PERSONAL OFICIS
C2
2
Lab.Fixe
100,00%
1
C) PERSONAL LABORAL DURACIÓ DETERMINADA
ADM. GRAL
AUXILIAR
ADM. ESPECIAL
TECNICA
Lloc de treball
Grup
Núm.
Règim
%Jornada
ADM. ESPECIAL
SERV. ESPECIALS
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C2
1
Lab.Temp.
100,00%
1
MONITOR/SOCORRISTES
C2
2
Lab.Temp.
variable
2
PERSONAL OFICIS
C2
2
Lab. Temp.
variable
2
TOTAL PLACES LABORALS
    13
5

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contra l’aprovació del pressupost, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Gimenells, 25 de gener de 2016.

L'Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

_______________________________________________________________________________________________

E D I C T E

___________________________________________________________________________________________________

EDICTE

 

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

En compliment amb el que estableix l’article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte presentat a informació pública per un termini de vint dies perquè qualsevol persona que es consideri afectada pugui formular al·legacions i observacions.   

L’expedient esmentat es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament els dies laborables de les 8:00 hores a les 14:00 hores.  

Gimenells, 20 de maig de 2016   

L’Alcalde 

Dante Pérez Berenguer

______________________________________________________

Per la present, i d’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i atenent el que disposen els articles 77 a 80 de ROF, es convoca, de conformitat amb la resolució d’aquesta alcaldia de data 2 de març de 2017, a vostè per assistir a la sessió ordinària a celebrar pel Ple d’aquest Ajuntament en primera convocatòria el dia 7 de març de 2017 a les 20:00 hores, en la qual es tractaran els assumptes relacionats en l’Ordre del dia inclòs a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

 

ORDRE DEL DIA

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.    Aprovació acta sessió anterior.

2.    Aprovació inicial del Projecte d’actuació específica presentat per la Comunitat de Regants de Gimenells i Pla de la Font, per a la millora i modernització de reg mitjançant la construcció d’una xarxa de reg a pressió forçada a vàries finques del T. M. de Gimenells.

3.    Aprovació inicial del nou Projecte d’actuació específica, ateses les modificacions substancials  que s’han produït en el traçat del projecte presentat inicialment per la Comunitat de Regants de Sucs, per a la modernització de reg mitjançant la construcció d’una xarxa de reg pressuritzat a pressió natural a vàries finques del T. M. de Pla de la Font.

4.    Aprovació conveni delegació de competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font i el Consell Comarcal del Segrià per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitats.

5.    Recuperació de la competència municipal en matèria de gestió i recollida de residus.

6.    Reconeixement Extrajudicial de crèdits corresponents a obligacions de crèdits contrets a l’exercici 2016

 

II.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ.

7.    Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció del Període Mig de Pagament a proveïdors i Morositat.

8.    Decrets de l’Alcaldia

9.    Precs i preguntes

 

En el supòsit de no poder concórrer a la present sessió per causa justificada, haurà de comunicar-ho a aquesta Alcaldia, amb la suficient antelació.

Es recorda a Vostè, que tota la documentació dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia es troben a la seva disposició des de la data d’aquesta convocatòria.

 

L’Alcalde

 

Dante Pérez Berenguer

Gimenells 2 de març de 2017  

 

 

 

 

 

EDICTE

 

En compliment de l’establert a l’art. 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 131/2017 de data 24 de juliol de 2017 s’ha dictat la següent resolució:

 

Primer.- Delegar en el segon Tinent d’Alcalde, la Sra. PILAR PÉREZ LASIERRA , les funcions de l’Alcaldia, durant el període comprés entre els dies 13 I 20 d’agost de 2017, ambdós inclosos.

 

Segon.- Comunicar aquesta resolució al Tinent d’Alcalde, fent constar que la delegació compren les facultats de direcció i de gestió, així com la de resoldre els procediments administratius oportuns mitjançant l’adopció d’actes administratius que afecten a tercers, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-se altres de noves.

 

Tercer.- L’òrgan delegat ha d’informar a aquesta Alcaldia, a posteriori, en tot cas, quan es requereixi, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el període de referència, i amb caràcter previ d’aquelles decisions de transcendència, tal i com es preveu a l’art. 115 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el ROFRJ de les Entitats Locals.

 

Quart.-  La present resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i es donarà compte de la mateixa al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es celebri.

 

 

Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”

 

Gimenells, 24 de juliol de 2017

 

L’Alcalde

Dante Pérez Berenguer

 

 

 

 

 

Ajuntament de Gimenells
i Pla de la Font

Pl. Espanya, 13
25112 Gimenells
(Lleida)
Telf: 973 748 084
Fax: 973 748 246
correu-e

Projecte desenvolupat per: logo Semic